دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، شهریور 1402، صفحه 9-185