دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، اسفند 1402، صفحه 9-174