دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، خرداد 1402، صفحه 9-146