آزمون تجربی رابطه غیرخطی بین مخارج نظامی و بیکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای اقتصاد بخش عمومی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

ادبیات تجربی پیرامون رابطه مخارج نظامی و بیکاری، یافته‌های ناهمگن و متفاوتی را ارائه می‌دهد. گروهی از مطالعات نشان می‌دهند که مخارج نظامی می‌تواند به کاهش بیکاری کمک کند و در مقابل گروهی دیگر به این نتیجه رسیده‌اند که مخارج نظامی، بیکاری را تشدید می‌کند. تحقیقات گروهی نیز نشان می‌دهد که هیچ ارتباطی بین مخارج نظامی و بیکاری وجود ندارد. بر این اساس، لی (2021) با به‌کارگیری یک مدل نظری شامل اثر سمت عرضه، اثر سمت تقاضا و اثر امنیتی ناشی از مخارج نظامی در قالب یک مدل درون‌زای تصادفی نشان می‌دهد که رابطه بین بار نظامی و بیکاری (اشتغال) غیرخطی است و به شکل U (U معکوس) است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر، آزمون تجربی این فرضیه در 171 کشور جهان طی سال‌های 2020-2001 می‌باشد. به این منظور با استفاده از ادبیات نظری و به‌کارگیری روش پانل آستانه‌ای، تأثیر بار نظامی بر نرخ بیکاری مدل‌سازی شده است.
 نتایج نشان می‌دهد که تأثیر بار نظامی بر بیکاری، غیرخطی و به‌صورت رابطه U شکل می‌باشد. مقدار حد آستانه مخارج نظامی نیز حدود 61/1 درصد از GDP برآورد شده است. به‌عبارتی، تا قبل از حد آستانه، بار نظامی تأثیری منفی و معنی‌دار بر نرخ بیکاری داشته است؛ اما پس از عبور از این حد آستانه، بار نظامی تأثیری مثبت و معنی‌دار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدکننده فرضیه لی (2021) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empirical Test of Non-Linear Relationship between Military Spending and Unemployment

نویسنده [English]

  • Abolghasem Golkhandan
Ph.D. of Public Sector Economics, Faculty of Economic & Administrative Sciences, Lorestan University, Khoram Abad, Iran.
چکیده [English]

Empirical literature on the relationship between military spending and unemployment presents heterogeneous and different findings. A group of studies show that military spending can help reduce unemployment, while another group has concluded that military spending exacerbates unemployment. A group also shows that there is no relationship between military spending and unemployment. According to this, Lee (2021) using a theoretical model including supply-side effect, demand-side effect and security effect caused by military spending in the form of a random endogenous model shows that the relationship between military burden and unemployment (employment) is non-linear and U-shaped (U reverse). In this regard, the main goal of this article is the empirical test of this hypothesis in 171 countries of the world during the years 2001-2020. For this purpose, the effect of military burden on the unemployment rate has been modeled by using the theoretical literature and applying the threshold panel method. The results show that the effect of military burden on unemployment is non-linear and in the form of a U-shaped relationship. The threshold level value of military spending is also estimated at 1.61% of GDP. In other words, before the threshold level, the military burden had a negative and significant effect on the unemployment rate; But after crossing this threshold level, the military burden has a positive and significant effect on the unemployment rate, which confirms the hypothesis of Lee (2021).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Burden
  • Unemployment
  • Non-Linear Relationship
  • Threshold Level