اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید شمس الدین حسینی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

economics1967gmail.com

سردبیر

دکتر محمدرضا فرزین

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

b_farzinyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدمحمدرضا سیدنورانی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

seyednouranigmail.com

دکتر مهدی غضنفری

استاد دانشگاه علم و صنعت

mehdiiust.ac.ir

دکتر نادر مهرگان

استاد دانشگاه بوعلی سینا

mehregannaderyahoo.com

دکتر فتح‌الله تاری

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

tarifathgmail.com

دکتر محمدرضا فرزین

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

b_farzinyahoo.com

دکتر صادق خلیلیان

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

khalil_smodares.ac.ir

دکتر داود منظور

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

manzoorisu.ac.ir

دکتر فرهاد غفاری

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

ghaffarisrb.iau.ac.ir

دکتر ابوالقاسم اثنی‌عشری

دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران

esnaashari_amiryahoo.com

دکتر لطف‌الله فروزنده

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

l.forouzandehmodares.ac.ir

دکتر میرحسین موسوی

دانشیار دانشگاه الزهرا

hmousavialzahra.ac.ir

دکتر سید شمس الدین حسینی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

economics1967gmail.com

دکتر عباس معمارنژاد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

memarnejhadbim.ir

دکتر علی صالح‌آبادی

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

ali.salehabadiisu.ac.ir

دکتر حمیدرضا فرتوک‌زاده

استادیار دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

hr.fartokzadehgmail.com

دکتر جعفر قادری

استادیار دانشگاه شیراز

jghaderirose.shirazu.ac.ir

دکتر نعمت فلیحی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

nfalihigmail.com

دکتر محمدصادق علیپور

استادیار پژوهشکده آمار

msalipourhotmail.com

مدیر اجرایی

دکتر یاور دشت بانی

دکتری علوم اقتصادی

yavar_dashtbanyyahoo.com

مدیر داخلی

صمد فتحی

کارشناسی ارشد مدیریت

smdfathiyahoo.com

مدیر وب سایت

حسین احمدی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل

hosseinahmadi1313gmail.com