نقش عوامل سیاسی در تعیین بودجه دفاعی با توجه به نقش تعاملی عوامل اقتصادی و سیاست‌های اتخاذی دولت مستقر در ج.ا. ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی با توجه به نقش تعاملی عوامل اقتصادی و سیاست­های اتخاذی دولت مستقر در ج.ا.ایران می‌باشد. این پژوهش در زمره پژوهش­های ترکیبی و از نوع اکتشافی بوده که در دو مرحله کیفی و کمی اجرا می­گردد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان فعال در حوزه اقتصادی و دفاعی می‌باشد. ابتدا نمونه تحقیق از نوع روش نمونه‌گیری غیر تصادفی از نوع گزینشی انتخاب شد و در این بخش حدود 17 نفر از خبرگان شرکت کردند. در مرحله دوم روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و در دسترس استفاده شد که در حدود 385 نفر به‌عنوان نمونه آماری در نظر گرفته و در کل 320 پرسشنامه گردآوری شد.
 نتایج نشان داد که عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست‌های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار می‌باشد و شدت تأثیر عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست‌های اتخاذی دولت مستقر برابر با 333/0 است. همچنین عوامل اقتصادی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست‌های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار می‌باشد و شدت تأثیر عوامل اقتصادی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست‌های اتخاذی دولت مستقر برابر با 538/0 است. درنهایت، عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی با نقش تعاملی عوامل اقتصادی در ج.ا.ایران با توجه به سیاست‌های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار نمی‌باشد، بنابراین این رابطه تعاملی مورد تائید نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Effect of Political Factors and their Interaction with Economic Factors and policies of the government on the Defense Budget of I.R. Iran

نویسندگان [English]

  • Mahdi Riazi 1
  • Asghar Saleh Esfehani 2
  • Hamidreza Tabesh 3
1 Ph.D. in Production and Operations Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Strategic Management, Faculty of Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
3 M.A. in Accounting, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present paper is to examine the role of political factors and their interaction with economic factors on the defense budget Islamic Republic of Iran via the policies adopted by the government. This paper can be classified as mixed exploratory research and is carried out in two qualitative and quantitative stages. The statistical population of this research is comprised of managers and experts active in economic and defense fields. Accordingly, the research sample was chosen through a selective non-random sampling method, identifying 17 experts. Subsequently, we used the Available Cluster Sampling method to identify a statistical sample of 385 people and managed to collect answers to 320 questionnaires.
 The results indicate that political factors have a significant (at the error level of less than 1 percent) effect on the defense budget of the Republic of Iran, through shaping the policies adopted by the government. Furthermore, the intensity of the influence of political factors on the defense budget through the policies adopted by the government is estimated at 0.333. On the hand, we find that the effect of economic factors on the defense budget through the policies adopted by the government is significant at the error level of less than 1% and estimate their intensity of its impact at 0.538. Finally, we find that the resultant effect of the interaction between political factors and economic factors on the defense budget to be not significant at the error level of less than 1%, hence the resultant effect of the interaction between these two factors on the defense budget could not be confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political factors
  • Defense budget
  • Economic factors
  • Government policies