دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، آذر 1402، صفحه 9-180