فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات در فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار شامل مراحل ذیل می باشد:

1. ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه و ارسال فرم های تعهدنامه نویسندگان، تعارض منافع، کپی رایت و گواهی مشابهت یابی.

2. بررسی مقاله توسط کارشناس نشریه و در صورت وجود نقص، برگشت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (میانگین بازه زمانی بررسی کمتر از 5 روز).

3. در صورت تکمیل بودن اطلاعات فوق، مقاله برای تعیین میزان تناسب با دامنه موضوعی نشریه، توسط سردبیر به شرح ذیل بررسی می‌شود (میانگین بازه زمانی بررسی کمتر از 7روز).

    الف. در صورتی‌که نظر سردبیر در خصوص موارد یاد شده، مثبت باشد، مقاله جهت مشابهت یابی به کارشناس ارسال می‌شود.

    ب. در صورتی‌که نظر ایشان منفی باشد، نامه عدم پذیرش مقاله توسط سردبیر به نویسنده ارسال می‌شود.

    ج. در صورتی‌‌که درصد مشابهت مقاله طبق ضوابط نشریه باشد، مقاله توسط سردبیر همزمان برای 2 داور ارسال می‌شود (شیوه داوری مقاله­ ها در نشریه دوسر کور است).

4. بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله.

5. پس از تکمیل داوری، در این مرحله 4 حالت ممکن است:

   الف. در صورت پذیرش مقاله توسط 2 داور و تأیید اعضای تحریریه، مقاله پذیرفته می شود.

   ب. در صورت رد مقاله توسط 2 داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود. 

   ج. در صورت درخواست بازنگری مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان برگشت داده می‌شود.

د. در صورت عدم تکافوی نظرات 2 داور، مقاله برای داور سوم ارسال می­ شود.

6. ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله.

7. ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله.

8. تأیید فرآیند داوری در جلسه هیأت تحریریه نشریه.

9. در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می‌رود (میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات بین 1 تا 2 ماه)

10. مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.

 

                                                                                   فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار