فرایند پذیرش مقالات

برای ثبت مقاله خود در فصلنامه اقتصاد دفاع مراحل ذیل را به ترتیب طی نمایید:

1. بعد از ورود به سایت در اولین قدم عضو شوید.

2. با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد سایت شده و در بالای صفحه روی ارسال و پیگیری مقاله کلیک نمایید.

3. در این قسمت روی مقاله جدید و سپس روی ارسال مقاله جدید کلیک کنید.

4. نوع مقاله خود را از لیست انتخاب کنید و به صفحه بعد بروید.

5. در این قسمت عنوان مقاله را هم فارسی و هم انگلیسی وارد نمایید. وارد کردن عنوان کوتاه، اختیاری است.

6. مشخصات نویسندگانی (غیر از شما) که در نوشتن این مقاله مشارکت داشته‌اند را وارد کنید.

7. چکیده فارسی مقاله خود را که باید بین 200 تا 250 کلمه باشد و همچنین چکیده انگلیسی را در حدود 200 تا 250 کلمه وارد نمایید.

8. کلید واژه‌های مقاله خود را هم فارسی و هم انگلیسی وارد نمایید. تعداد کلید واژه‌ها باید بین 3 تا 5 کلمه باشد.

 9. هر گونه توضیحی که لازم است در مورد مقاله خود برای هیأت تحریریه ارسال کنید در این قسمت ذکر نمایید.

10. در این قسمت در صورت تمایل مشخصات دو داور پیشنهادی خود برای داوری مقاله‌تان وارد نمایید.

11. در قسمت اضافه کردن فایل‌ها، باید فایل‌ مشخصات نویسندگان، فایل اصل مقاله (بدون مشخصات نویسندگان)، فایل نامه به سردبیر (تعهدنامه)، فایل تألیف و افشای تعارض منافع و فایل کپی‌رایت را انتخاب کرده و فایل‌های مربوطه را ارسال نمایید.

 12. همچنین باید دو فایل نامه به سردبیر و چک‌لیست (که در همان قسمت موجود است) را نیز پر کرده و ارسال نمایید. شایان ذکر است که در صورت عدم دریافت موارد ذکر شده به طورکامل، مجله از ادامه  فرآیند بررسی مقاله معذور خواهد بود.

13. در این قسمت همه اطلاعات مقاله شما ظاهر می‌شود. مطالب را بررسی کرده و در صورت صحت گزینه ارسال مقاله را انتخاب کنید.

با انجام مراحل بالا مقاله شما در سایت ثبت شده و به اطلاع سردبیر می‌رسد. مقاله شما مطابق فلودیاگرام داوری می‌گردد. اگر مقاله شما تأیید شود و یا نیاز به بازنگری داشته باشد، در صفحه اختصاصی شما مشخص می‌شود. لذا با مراجعه به صفحه اختصاصی خود می‌توانید از وضعیت مقاله خود مطلع شوید. 

 

فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در فصلنامه اقتصاد دفاع