فصلنامه اقتصاد دفاع از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده و انتشار این فصلنامه به استناد مجوز شماره 83524 معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.


  این نشریه حاصل فعالیت مشترک انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران و دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی است.


فصلنامه اقتصاد دفاع یک نشریه با دسترسی آزاد به مقالات است و دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان می باشد.


 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.


نویسندگان محترم جهت مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور که در ذیل معرفی گردیده برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده نمایند. 

 


 

شماره جاری: دوره 7، شماره 24، شهریور 1401، صفحه 9-147 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها