فصلنامه اقتصاد دفاع توسط گروه منابع و اقتصاد دفاع دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده و اولین شماره این فصلنامه در پاییز 1395 انتشار گردید. انتشار این فصلنامه به استناد مجوز شماره 83524 مورخه 1397/09/26معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

شماره جاری: دوره 5، شماره 17، پاییز 1399، صفحه 9-178