فصلنامه اقتصاد دفاع توسط گروه منابع و اقتصاد دفاع دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده و اولین شماره این فصلنامه در پاییز 1395 انتشار گردید. انتشار این فصلنامه به استناد مجوز شماره 83524 مورخه 1397/09/26معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

شماره جاری: دوره 5، شماره 16، تابستان 1399 

2. مدلسازی هزینه‌فرصت نیروی انسانی مشمول خدمت وظیفه عمومی در ایران

صفحه 35-55

رقیه ادهمی؛ علی رضائی منش؛ عطااله رفیعی آتانی؛ احمد ماکوئی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی مدیر داخلی
شاپا چاپی
2538-2454