فصلنامه اقتصاد دفاع توسط گروه منابع و اقتصاد دفاع دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده و اولین شماره این فصلنامه در پاییز 1395 انتشار گردید. انتشار این فصلنامه به استناد مجوز شماره 83524 مورخه 1397/09/26معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.

 

این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران است.

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 18، زمستان 1399، صفحه 9-158 

4. ذخیره‌سازی و نگهداری رمزپول‌ها با کیف‌های دیجیتال

صفحه 81-103

محمد بابک؛ امیر مسعود سعادتمند؛ محمدرضا مرادی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها