اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه:

 • حداکثر ساختن نتایج امور دفاعی با به خدمت گرفتن قواعد، مدل ها و تکنیک های علم اقتصاد با رویکرد تأمین رفاه و امنیت؛
 • توسعه و ترویج دانش و نظریه های اقتصاد دفاع در جهت توسعه‌ پایدار کشور؛
 • معرفی مطالعات کاربردی و گسترش کاربست تحلیل‌های اقتصادی در دفاع با رویکرد توسعه‌ پایدار؛
 • گسترش شبکه علمی و نخبگان اقتصاد دفاع و توسعه پایدار؛
 • هم‌افزایی مطالعات اقتصادی، امنیتی- دفاعی و توسعه ای.

 

چشم انداز نشریه:

 •       مجله علمی مرجع در حوزه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار در سطح ملی و در طراز مجله های بین المللی تخصصی برتر.

 

حوزه موضوعی نشریه:

حوزه موضوعی نشریه شامل موضوعات اقتصاد دفاع (مخارج‌نظامی، بودجه‌دفاعی و تامین‌مالی بخش‌دفاع، بازار صنایع‌نظامی، اقتصاد جنگ‌و‌صلح،  جنگ‌اقتصادی و دفاع‌اقتصادی، اقتصاد و سیاست‌های دفاعی، مدیریت بخش‌دفاع و ...) با رویکرد دستیابی به اهداف توسعه پایدار (ریشه کن کردن فقر، ریشه کن کردن گرسنگی، انرژی مقرون به صرفه و پاک، کار شایسته و رشد اقتصادی، صنعت، نوآوری و زیرساخت، کاهش نابرابری، مصرف و تولید مسئولانه، صلح، عدالت و نهادهای قوی و ...) می باشد که جزئیات هریک از موضوعات اقتصاد دفاع به شرح ذیل می باشد:

 • مخارج‌نظامی (تقاضای مخارج‌نظامی، اندازه‌گیری مخارج‌نظامی، تاثیر مخارج‌نظامی بر متغیرهای کلان‌اقتصادی)؛
 • بودجه‌دفاعی و تامین‌مالی بخش‌دفاع (نحوه تخصیص منابع بخش‌دفاع، روشهای تامین‌مالی بخش‌دفاع، روشهای بودجه‌ریزی بخش‌دفاع)؛
 • بازار صنایع‌نظامی (واردات و صادرات ادوات نظامی، قیمت‌گذاری ادوات نظامی، رقابت تسلیحاتی، توابع تولید صنایع‌نظامی)؛
 • اقتصاد جنگ‌و‌صلح (نظریات و تبیین‌های اقتصادی جنگ، صلح و تروریسم، ارتباط بین صلح و توسعه‌اقتصادی، جنگ‌اقتصادی و خلع سلاح، اقتصاد منازعه، مسائل اقتصادی اتحادها و هم‌پیمانهای نظامی)؛
 • جنگ‌اقتصادی و دفاع‌اقتصادی (تهدیدها و تحریم‌های اقتصادی بخش‌دفاع، پیامدهای امنیتی-اقتصادی تحریم‌ها، اقتصادمقاومتی، پدافند اقتصادی و تحریم‌ها، پدافند غیرعامل و امنیت‌اقتصادی، تهدیدات نوپدید حوزه اقتصادی، تحلیل‌های اقتصادی جنگ‌های ترکیبی)؛
 • اقتصاد و سیاست‌های دفاعی (ابعاد اقتصادی سیاست‌های دفاعی، اقتصادسیاسی دفاعی، دیپلماسی دفاع اقتصادی، پیامدهای امنیتی و اقتصادی نهادها و سازمان‌های‌بین الملی)؛
 • مدیریت بخش‌دفاع (اقتصاد سرمایه‌انسانی بخش‌دفاع، مدیریت دارایی‌های نظامی، نهادهای تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح، بهره‌وری منابع‌انسانی، آمادی و مالی دفاعی).