اهداف و چشم انداز

اهداف:

-        توسعه و ترویج دانش و نظریه های اقتصاد دفاع و دفاع اقتصادی.

-        معرفی مطالعات کاربردی و گسترش کاربست تحلیل های اقتصادی در دفاع.

-        گسترش شبکه علمی و نخبگان اقتصاد دفاع.

-        هم افزایی مطالعات اقتصادی و امنیتی- دفاعی.

چشم‌انداز:

-       مجله علمی مرجع در حوزه اقتصاد دفاع و دفاع اقتصادی در سطح ملی و در طراز مجله های بین المللی تخصصی برتر.