تعیین درجه تمرکز و ساختار بازار جهانی تسلیحات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای اقتصاد بخش عمومی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

در این مطالعه درجه تمرکز و ساختار بازار جهانی تسلیحات طی سال‌های 2021-2015 مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، نخست با به‌کارگیری اطلاعات آماری مربوط به فروش 100 شرکت برتر تولیدکننده تسلیحات و خدمات نظامی در جهان از پایگاه داده‌ای صنعت تسلیحات SIPRI، سهم بازار کشورهای جهان طی سال‌های مورد بررسی تعیین و برآورد شده است. سپس برای اندازه‌گیری درجه تمرکز و شناسایی ساختار بازار جهانی تسلیحات در سطح کشوری، از تجزیه‌وتحلیل شاخص‌های مختلف تمرکز مطلق و نسبی هم‌چون نسبت (ضریب) تمرکز k کشور برتر، شاخص هرفیندال - هیرشمن، شاخص هانا - کی، شاخص هال - تایدمن، شاخص روزن‌بلوث، شاخص جامع تمرکز صنعتی، شاخص هاوز، شاخص U، شاخص آنتروپی نسبی، واریانس لگاریتم اندازه کشورها و ضریب جینی استفاده شده است.
 نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که به‌طور کلی بر اساس شاخص‌های تمرکز، تمرکز در صنعت تسلیحات طی دوره مورد مطالعه افزایش اندکی داشته است. همچنین، شدت تمرکز در صنعت تسلیحات بسیار بالاست و ساختار بازار تسلیحات از نوع انحصار چندجانبه بسته می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Structure and the Degree of Concentration of the Global Arms Market

نویسنده [English]

  • Abolghasem Golkhandan
Ph.D. of Public Sector Economics, Faculty of Economic & Administrative Sciences, Lorestan University, Khoram Abad, Iran.
چکیده [English]

This study examines the structure and the degree of concentration of the global arms market during the 2015-2021 period. To achieve this purpose, it draws on the SIPRI arms industries database concerning the sales of the top 100 arms-producing and military services companies in the world to determine the market share of various countries during the years under review. Accordingly, to determine the degree of market concentration and the structure of the global arms market at the country level, the study analyses various absolute and relative concentration indices including the concentration ratio of the top k-country, Herfindahl-Hirschman index, Hanna-Kay index, Hall-Tiedman index, Rosenbluth index, the extensive industrial concentration index, Hause index, U index, relative entropy index, logarithmic variance of country size and Gini coefficient.
The results obtained indicate that based on concentration indicators, market concentration in the arms industry has increased slightly during the period understudy. Furthermore, the intensity of market concentration in the arms industry is very high and the structure of the arms market can be described as a closed multilateral monopoly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Degree of Concentration
  • Market Structure
  • Arms Industry
  • Market Share