اثرات نامتقارن سیاست پولی (کانال اعتباری) برتولید ناخالص داخلی ایران؛ رهیافت غیرخطی مارکوف سوئیچینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، مرکزی، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، مرکزی، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی در دوره‌های مختلف رکود و رونق و نقش کانال اعتباری (وام‌دهی بانکی) در انتقال اثرات آن می‌باشد. با بهره‌گیری از الگوی غیرخطی مارکوف سوئیچینگ که قابلیت زیادی در اعمال تغییرات ساختاری دارد به بررسی متغیرهای مورد نظر تحقیق در دوره زمانی1357 تا1400 پرداخته شد.
براساس نتایج خروجی آزمون مدل مارکوف سوئیچینگ، مقدار عرض از مبدا در رژیم اول برابر با 109743/0 بوده که بعنوان نماینده دوره رونق و مقدار عرض از مبدا رژیم دوم برابر با 129524/0- می‌باشد که بعنوان دوره رکود در نظر گرفته شد. مجموع ضرایب لگاریتم حجم نقدینگی در دوره رونق دارای تأثیر منفی و در دوره رکود دارای تأثیر مثبت بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی است. نتایج بدست آمده از آزمون والد نیز عدم تقارن اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی را در رژیم‌های اقتصادی متفاوت تأیید نمود. تحلیل توابع واکنش آنی در مدل با کانال اعتباری نیز نشان‌دهنده شدت بیشتر اثرات سیاست پولی نسبت به مدل بدون کانال اعتباری می‌باشد. همچنین اثرات شوک‌های وارده به متغیر حجم نقدینگی نیز در هر دو حالت ابتدا معنادار بوده و در دوره‌های بعدی به‌سمت صفر میل کرده و اثر شوک از بین می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Asymmetric effects of adopting Credit Channel Monetary Policy on Iran's Gross Domestic Product via the Nonlinear Markov Switching Approach

نویسندگان [English]

  • Kamal Olfaticheghagolani 1
  • Gholam Ali Haji 2
  • Seyed Abbas Najafizadeh 2
1 PhD student in Economics, Faculty of Management, Islamic Azad University, Arak Branch, Markazi Iran.
2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Management, Islamic Azad University, Arak Branch, Markazi, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the asymmetric effects of monetary policy on GDP during periods of recessions and prosperity via examining the role of credit channels (bank lending). Using the non-linear Markov switching pattern _which has the ability to track structural changes_ the research variables were examined during the 1987 to 2021 period. Based on the results obtained through the Markov switching model tests, the value of the width from the center in the first regime was 0.109743, which is representative of the boom period. On the other hand, the value of the width from the center of the second regime is -0.129524, which can be considered as the recession period. The sum of the coefficients of the logarithm of the volume of liquidity has a negative effect on the logarithm of the GDP during the boom period, and a positive effect during the recession period.
 Moreover, the results obtained from the Wald test also confirmed the asymmetry of the effect of monetary policy on GDP in different economic regimes. The analysis of instantaneous reaction functions in the model with credit channel also shows the greater intensity of monetary policy effects compared to the model without credit channel. Additionally, at beginning of periods the effects of the shocks on the liquidity volume variable are significant in both cases. Subsequently, these effects tend to zero in the following periods and the effects of the shocks disappear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric effects
  • Monetary policy
  • Credit channel
  • Markov switching