جایگاه و کارکرد قرارداد در حفظ و ارتقاء امنیت اقتصادی با تأکید بر قراردادهای بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق (پردیس فارابی)، دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 دانشجوی دکترای حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای مالی، از این حیث که آحاد جامعه در آن قابلیت فعالیت دارند، خصوصی است و از این حیث که به نظم عمومی اقتصادی مربوط می‌شود دارای بعد عمومی است. وجود جنبه عمومی؛ چه در خصوص قرارداد به طور عام و چه در خصوص قراردادهای بازار سرمایه به طور خاص موجب می‌شود مساله امنیت عمومی نقش پررنگی در این حوزه داشته باشد. اهمیت این پژوهش از آنجاست که ورود دولت ها به بازار سرمایه، سیاست‌های خصوصی‌سازی، بحران‌های مالی، تحریم‌ها و نهایتا گسترش روز افزون مفاهیم اقتصادی در میان اقشار مختلف جامعه سبب می‌شود تا مفهوم امنیت نیز از معنای سنتی خود فراتر رفته و ابعاد جدیدی مانند امنیت اقتصادی، امنیت حقوقی، امنیت قضایی نیز در جای خود مورد کنکاش قرار بگیرد. هدف این تحقیق دستیابی به مدل مطلوب و کارآمد قرارداد در بازارهای سرمایه با مؤلفه‌ حفظ و ارتقاء امنیت اقتصادی می‌باشد.
برای شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در قراردادهای بازار سرمایه از روش فراترکیب، برای شناسایی متغیرهای توسعه و حفظ امنیت اقتصادی از روش تحلیل محتوا و برای ارائه مدل به صورت کمی از روش معادلات‌ ساختاری و در نهایت جهت ارائه مدل بعد از شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر قرارادادهای بازار سرمایه و توسعه، رشد و حفظ امنیت اقتصادی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. با توجه به مجموع نتایج حاصل شده از مدل تحقیق، مولفه‌های عوامل سازمانی، عوامل اقتصادی و عوامل نوآورانه بر قراردادهای بازار تاثیر دارند و این سه مولفه علاوه‌بر اینکه بر یکدیگر تاثیرگذاری متقابل دارند تحت تاثیر عوامل حاکمیتی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Current Status and Functionality of Capital Market Contracts in Maintaining and Promoting Economic Security

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Pendashtehpoor 1
  • Mohammad Chalabi 2
1 PhD in Private Law, Faculty of Law (Farabi Campus), University of Tehran, Qom, Iran.
2 PhD student in International trade and investment law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Capital markets which constitute one of most important financial mechanisms of every economy are composed of both private and public dimensions. On the one hand, these markets are private in the sense that private individuals in society can actively engage in trade on them, and on the other, they have a public dimension since they directly affect the overall economic order. The public aspect of these markets, because of its reliance on contracting mechanisms in general, and capital market contracts in particular, brings public security concerns in this field to the fore. The interventions of successive governments in the capital market, privatization policies, financial crises, sanctions as well as, the growing economic knowledge among various social strata, has added new dimensions to the traditional concept of security to include such things as economic security, Legal security, judicial security, etc. The aim of the present study is to present an efficient contracting model for capital markets that is effective in maintaining and promoting economic security.
 The methodology of the paper proceeds in three stages. It first uses the Meta Composition Method to identify the variables influencing capital market contracts. Subsequently, it draws on the Content Analysis Method to identify the variables that affect the development and maintenance of economic security and presents them via Structural Equations to obtain a quantitative model. Finally, it utilizes the Interpretive Structural Modeling Method to develop a model of the variables influencing capital market contracts, in terms of its development and the maintenance of economic security. The quantitative data was gathered was through interviews with managers and experts with experience in the field of capital market. Based on the results obtained, components such as organizational factors, economic factors, and innovation influence capital market contracts. Furthermore, these three components, in addition to having a mutual effect on one another, are influenced by governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic security
  • contract
  • Capital Market
  • Structural equation
  • Ultracombination