الگوی همکاری صنایع دفاعی و شرکت های دانش بنیان با رویکرد تقویت هم پیوندی بین بخش نظامی و غیر نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی همکاری صنایع دفاعی و شرکت­های دانش­بنیان با رویکرد تقویت هم پیوندی بین بخش نظامی و غیر نظامی است. داده­ها  با مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته جمع­آوری و تجزیه و تحلیل داده­ها  با روش داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است.
نتایج نشان داد مقوله محوری هم پیوندی بین بخش نظامی و غیرنظامی تحت­تأثیر عوامل علی (عوامل نگرشی در فرآیند همکاری با دفاع، عوامل شناختی در فرآیند همکاری با دفاع، وابستگی منابع و همکاری شرکتی، هم­پایی دو بخش دفاعی و دانش­بنیان در چابکی، طراحی نقشه راه فناوری، تمایل به ایجاد هم­افزایی و استفاده از ظرفیت­ها، عوامل مرتبط با اخذ تأییدیه­های دفاعی، عوامل مرتبط با ویژگی­های شرکت­های دانش­بنیان، عوامل مرتبط با توسعه بازار پایدار، عوامل مرتبط با توسعه و بهبود فناوری) است. همچنین الگوی همکاری توسط راهبردهای (ارتباطی تقویت همکاری با دفاع، راهبردهای مرتبط با مدیریت پروژه، تسهیلات و راهبردهای حمایتی، تسلط بر فناوری مدیریت تغییر، تقویت و اصلاح نقش نهادهای میانی، ساخت و توسعه اطلس فناوری، طراحی الگوی انتقال دانش، راهبردهای مرتبط با حفظ امنیت اطلاعات، راهبردهای همکاری بلندمدت طراحی و تکمیل زیست­بوم فناوری دانش­بنیان بخش دفاعی، توسعه زنجیره ارزش دفاعی در سطح ملی، معماری شبکه همکاران دانش­بنیان، قراردادهای همکاری درخصوص مالکیت معنوی)، عوامل زمینه­ای (اندازه شرکت دانش­بنیان، عوامل ساختاری، دخالت بیش از اندازه بر قواعد داخلی شرکت­ها، ویژگی­های قراردادهای همکاری خاص در محصولات دفاعی، عوامل مربوط به نیروی انسانی)، عوامل مداخله­گر (مسائل مربوط به مدیریت تغییر، عوامل مربوط به سیاست­گذاری دفاعی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی در صنعت دفاع، عوامل مربوط به فناوری دفاعی)، و پیامدها در چهار سطح پیامدهای (پیامدهای مشترک دفاع و دانش­بنیان، پیامدهای ملی، پیامدهای دفاعی، پیامدهای شبکه­ی دانش­بنیان) تحقق می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Towards a Model of Cooperative between Defense Industries and Knowledge-Based Organizations based on Strengthening the Civil-Military Integration

نویسندگان [English]

  • Yavar Dashtbani 1
  • Amir Aslani Afrashteh 2
1 Ph.D. in Economics, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Student in Business Management, Faculty of Management and Accounting, University of Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to present a model of cooperation between defense industries and knowledge-based organizations based on strengthening the civil-military integration. To achieve this purpose, the paper utilizes qualitative methods based on the Grounded theory strategy. The data was collected using in-depth semi-structured interviews. The target population was comprised of a group of executives in defense industries and knowledge-based organizations. The sampling methodology was based on the snowball strategy and theoretical saturation was obtained after 12 interviews. Analysis of the data gathered from interviews involved three stages of open, core and selective coding.
The results obtained show that civil-military integration (the core code) is influenced by causal factors including: attitudinal factors in the process of cooperation with defense industries; cognitive factors involved in the process; resource dependencies and corporate cooperation; the compatibility between defense sector companies and knowledge-based organizations in terms of agility, the design of technology roadmaps, desire for creating synergies and capacity utilization; factors involved in the process of obtaining security approvals; factors related to the characteristics of knowledge-based industries; factors underlining the development of a sustainable market; factors related to the development and improvement of technology. On the other hand,  the strategies include: communication strategies for strengthening the cooperation with defense industries; strategies related to project management; strategies for support and facilitation; mastering technologies for managing change; strengthening and modifying the role of intermediary institutions; development of a technology atlas; designing a model of knowledge management; strategies related to maintaining the security of information; long-term cooperation strategies; developing the knowledge-based technology ecosystem of the defense sector; developing a defense value chain at the national level; developing the network architecture of knowledge-based companies; establishment of cooperation contracts with regards to intellectual property. Contextual factors include: the size of the knowledge-based companies; structural factors; excessive interference in the internal rules of companies; characteristics of special cooperation contracts with regards to defense products; factors related to human resources. And lastly, moderating factors include: issues related to changes in management; factors related to policymaking in the defense sector; economic factors; political factors in the defense industry; factors related to defense technology. Consequences are realized at four levels of: common consequences between the defense industries and knowledge based; national level consequences, consequences in terms of defense, consequences for the knowledge base network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-based economy
  • knowledge-based defense economy
  • civil-military integration