دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، آذر 1400، صفحه 9-160