بررسی قراردادهای آفست به عنوان یک ابزار بیمه در راستای ارتقاء امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

در عصر حاضر و با توجه به تنش­های موجود در جامعه جهانی، موضوع امنیت ملی به عنوان یکی از اولویت­های اکثر کشورها در نظر گرفته می­شود. روابط تجاری و قراردادهای موجود در آن مانند قرارداد آفست، یکی از عواملی هستند که ممکن است مزایایی را در ابعاد مختلف امنیتی برای کشورها داشته باشند. لذا، هدف این پژوهش بررسی تأثیر قراردادهای آفست به­عنوان یک ابزار بیمه در راستای ارتقاء امنیت ملی است. در این راستا، امنیت ملی در پنج بعد امنیت اقتصادی، نظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارشناسان حوزه بازرگانی، امنیتی و اقتصادی مرتبط با این حوزه‌ها تشکیل می‌دهند. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. روش نمونه­گیری هدفمند و گلوله برفی و در دسترس بوده و حجم نمونه از روش اشباع نظری تعیین شده است. در این راستا، پرسشنامه مناسب تهیه و در میان اعضای نمونه توزیع گردید؛ در نهایت 25 عدد از پاسخ­های دریافت شده، با استفاده از نرم­افزارهای SPSS و Smart PLS و روش معادلات ساختاری تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که استفاده از قراردادهای آفست به عنوان ابزار بیمه، با ضریب معناداری 649/33 بر امنیت ملی تأثیر مثبت و معناداری دارد و اندازه این تأثیر نیز 645/0 است؛ همچنین تأثیر مثبت و معنادار اجرای قراردادهای آفست بر امنیت اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجتماعی، به ترتیب با ضرایب معناداری، 267/51، 902/22، 086/29 و 722/9 مورد تأیید قرار گرفت؛ اما تأثیر آن بر امنیت فرهنگی با ضریب 039/1 رد شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از قراردادهای آفست به عنوان ابزار بیمه‌ای، می‌تواند از مزایای متعددی در ابعاد مختلف امنیت ملی بهره‌مند شود که مهم‌ترین آن امنیت اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Offset Contracts as an Insurance Mechanism for Enhancing National Security

نویسندگان [English]

  • Reza Vaezi 1
  • Reza Hosseini pari 2
1 M.A. in Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 M.A. in Business Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Given the ongoing tensions in the international community in the present era national security concerns have become a top priority for most countries. The contracts that underpin trade relations, such as offset contracts, are one of the means for enhancing national security. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of offset contracts as an insurance mechanism for promoting national security. In this regard, national security in five dimensions of economic, military, political, social and cultural security, were examined. The statistical population of this study consists of all trade, security and economics experts that are related to these fields. This research is applied in terms of its type and purpose and in terms of data collection method can be characterized as a descriptive-survey and a correlation study in type. The sampling methods adopted were the Convenience Judgmental Sampling and Snowball and the sample size was determined by the Theoretical Saturation Method. To achieve this purpose this purpose, a suitable questionnaire was prepared and distributed among the sample members. Subsequently, 25 of the received responses were analyzed using the SPSS and Smart PLS software and Structural Equation Methods. The results of the analysis indicate that the use of offset contracts has a positive and significant effect on national security. Moreover, a positive and significant impact on economic, military, political, social and cultural security was confirmed. Findings showed that the use of offset contracts as an insurance mechanism with a significant coefficient of 33.649 has a positive and significant effect on national security and the magnitude of this effect is 0.645; Furthermore, the positive and significant effect of offset contracts on economic, military, political and social security was confirmed with significant coefficients of 51.267, 22.902, 29.086 and 9.722, respectively. However, its impact on cultural security was rejected with a factor of 1.039. The results of this study indicate that by using offset contracts as an insurance mechanism, the Islamic Republic of Iran can enjoy several benefits in various dimensions of national security, the most important of which is economic security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • National security
  • Commercial insurance
  • Offset contracts