بررسی اثر تحریم ها بر محیط کسب و کار جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای کاهش تأثیر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دکتری مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

پدیده تحریم برای ج.ا. ایران پدیده تازه و نوظهوری نیست و با توجه به ضعف های تاریخی کشور در حوزه اقتصادی، دشمنان تحریم اقتصادی را بهترین روش برای ایجاد ضربه به کشور انتخاب نموده اند. در این راستا پژوهش حاضر اثر تحریم ها بر محیط کسب و کار جمهوری اسلامی ایران را بررسی نموده و به ارائه راهکارهایی برای کاهش اثرات آن پرداخته است. در این پژوهش پس از دسته بندی تحریم ها، برای بررسی محیط کسب و کار از شاخص های ده گانه سهولت انجام کسب و کار و تحلیل پست استفاده گردید، سپس مکانیزم تأثیر گذاری تحریم ها بر محیط کسب و کار  بررسی و با توجه به اطلاعات به دست آمده، اقدام به بیان راهکارهای متناسب جهت کاهش تأثیر تحریم ها بر محیط کسب و کار گردیده شد. برای بررسی و رتبه­بندی اهمیت شاخص ها، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت و با دو تن از صاحب نظران این حوزه مصاحبه انجام گردید و برای تحلیل داده ها از آزمون های تی و فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تأثیر تحریم ها بر نرخ ارز، رشد اقتصادی، متحدان تجاری در سطح بین الملل بیش از سایر عوامل است. همچنین مهم ترین راهکارهای شناسایی شده جهت کاهش تأثیر تحریم ها را می­توان اجرایی سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تقویت شرکت های دانش بنیان، اصلاح فضای کسب و کار کشور و کاستن از مجوزهای دولتی، نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Sanctions on the Business Environment of the I.R. of Iran and proposing solutions to reduce their impacts

نویسندگان [English]

  • Saeed Larijani 1
  • Mohammad Ali Motalebi Korbekandi 2
  • Reza Bahraini 3
1 Ph.D. Student in Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Ph.D. in Strategic Management, Faculty of Strategic management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Student in Marketing Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The imposition of sanctions is not a new phenomenon for the Islamic Republic of Iran. In fact, due to the historical weaknesses of the Iranian national economy, the country’s adversaries have utilized the best course of action to disrupt its economy and business environment. In this study, we have examined the effect of sanctions on the business environment of Iran and have provided solutions to reduce their impacts. After categorizing sanctions, “ten indicators of ease of doing business” and “PEST Analysis” were utilized to survey the business environment. Subsequently, the mechanism by which sanctions impact the business environment were investigated. Thereafter, by drawing on the obtained information, appropriate solutions for reducing the impacts of sanctions on business environment were proposed. The modus operandi of this research was as follows: after designing the questionnaire, it was presented to the experts _ more specifically, two experts in with the relevant knowledge were interviewed. Then, the T-Test and Friedman tests were deployed to analyze the data. Results of the survey show that sanctions have a greater impact that any other factors in affecting exchange rates, economic growth, and relations with international trading partners. Furthermore, the most effective strategies to reduce the impact of sanctions were found to be those that can help lay the ground for the implementation of “General Policies of the Resistance Economy”, strengthening knowledge-based companies, reforming the country's business environment, and reducing the number and categories of permits and licenses issued by the government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanctions
  • Business Environment
  • Ease of doing business
  • PEST analysis