ارائه الگوی تأمین مالی پروژه محور مبتنی بر صندوق سرمایه گذاری پروژه در بخش دفاعی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه و تحریم های ظالمانه علیه کشور، متعاقباً کاهش قابل ملاحظه درآمدهای دولت در سالیان اخیر، طراحی ابزارهایی براساس مهندسی مالی برای تأمین مالی پروژه های نهادهای دفاعی و امنیتی ضروری می‌باشد. با توجه به بررسی های اولیه، الگوی فعلی صندوق سرمایه گذاری پروژه به عنوان ابزار مناسبی برای موضوع تحقیق انتخاب گردید. هدف از این تحقیق، طراحی الگویی مبتنی بر الگوی فعلی صندوق سرمایه گذاری پروژه برای تأمین مالی پروژه های بخش دفاعی کشور می باشد. برای ارزیابی الگوی پیشنهادی، پرسشنامه‌ای با چهارده سوال طراحی و برای بیست نفر از خبرگان بازار سرمایه ارسال شد. داده های جمع آوری شده با آزمون های کولموگرف- اسمیرنوف، t یک نمونه‌ای و کروسکال- والیس و با استفاده از نرم افزار SPSS تجریه و تحلیل گردیدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم‌ترین چالش سرمایه گذاری در بخش دفاعی کشور عدم افشای اطلاعات پروژه های دفاعی و در نظر گرفتن نرخ سود کمتر از میانگین بازار می‌باشد. نهایتاً پس از اصلاحات در برخی از اجزای ساختار اولیه پیشنهادی برای حصول انتظارات خبرگان، الگوی پیشنهادی نهایی و ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Project-Based Financing Model based on the Project Investment Fund for the Iranian Defense Sector

نویسندگان [English]

  • Reza Mashhadi 1
  • Mehran Soltani 2
1 Ph.D. in Economics, Faculty of management and economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 M.A. in Financial engineering and risk management, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The geographical location of the Islamic Republic of Iran in the Middle East and the severe sanctions imposed on the country, have caused a significant reduction in government revenues in recent years. This situation has necessitated the design of financial engineering tools to finance projects of defense and security institutions. Based on preliminary studies, the current model of the project investment funds was selected as a suitable tool for the research topic. The purpose of this research is to design a model based on the current model of the “Project Investment Fund” to finance projects in the country's defense sector. For this purpose, the proposed model of the project investment fund in the country's defense sector was designed. To evaluate the proposed model, a questionnaire with fourteen questions was designed and sent to twenty capital market experts. The questionnaires were analyzed by Kolmograf-Smirnov, one-sample t and Kruskal-Wallis tests and using SPSS software. The findings of these analysis and the opinion of experts indicated that the most important challenges facing investing in Iran’s defense sector are: (1) interest rates below the market average and (2) restrictions regarding the disclosure of information about the proposed defense projects. Finally, in order to meet the expectations of experts, amendments were made to some components of the initial structure and the final proposed model was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Market
  • Project Investment Fund
  • Project Financing
  • Defense Sector