دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، آذر 1397، صفحه 9-150 
مدل‌سازی مشکلات و موانع مطالعه امکان‌سنجی در طرح‌های غیر دفاعی وزارت دفاع

صفحه 85-106

سعید سلیمانی؛ مهدی عبدالحمید؛ رحیم احسانی؛ حمیدرضا نورعلیزاده