آسیب‌شناسی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح؛ ارائه سیستم حساب‌های شخصی به‌منظور تأمین پایداری مالی صندوق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

2 کارشناسی ارشد بیم سنجی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

روند سالخوردگی سریع جمعیت و رشد اقتصادی آهسته باعث شده تا عمده صندوق‌های بازنشستگی با طرح مزایای تعریف شده (DB-PAYG[1]) نگران توازن درآمد با هزینه باشند. درحالیکه بسیاری از کشورها برای کاهش تأثیرات این روند دست به اصلاحات پارامتریک می‌زنند تا پایداری مالی صندوق را حفظ کنند. برخی کشورهای دیگر سعی کرده‌اند تا این مشکل را از طریق اصلاحات سیستماتیکی همچون اجرای طرح‌های بازنشستگی مشارکت معین (DC[2]) و مشارکت معین مصور (NDC[3]) حل کنند.
این مقاله، ضمن آسیب‌شناسی سیستم فعلی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، به ارائه سیستم نوین بازنشستگی حساب‌های شخصی مصور می‌پردازد و عملکرد هر دو سیستم DB-PAYG و NDC را ازلحاظ پایداری مالی در طولانی مدت مورد بررسی قرار می‌دهد.
در این پژوهش از روش مونت کارلو[4] برای شبیه‌سازی سیستم‌های بازنشستگی استفاده شده است. پس از شبیه‌سازی نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که سیستم پیشنهادی می‌تواند اثرات ناشی از تغییرات اقتصادی و جمعیتی را کاهش داده و تعهدات صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را حداقل تا یک سوم کاهش دهد، ولی برای به‌کارگیری چنین سیستمی در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیاز به سرمایه از پیش تعیین شده و یا کمک دولت از محل بودجه عمومی است و یا اینکه نرخ افزایش مستمری کاهش یابد که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، این خود باعث کاهش سطح رفاه کارکنان می‌شود. 

کلیدواژه‌ها