بررسی و اولویت‌بندی چالش‌های اقتصادی پس از تحریم در حوزه بانکداری با رویکرد ترکیبی پرموتاسیون و الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نور تهران

چکیده

مجموعه اقداماتی که از سوی قدرت‌های جهان در جهت مجازات کشورها یا وادار کردن آن‌ها به انجام یا عدم انجام عملی وفق نظر آنان (کشورهای قدرت طلب) بکار گرفته می‌شود، تحریم نامیده می‌شود. کشور ایران 40 سال است که هدف سخت‌ترین این تحریم بوده و هست. در این مقاله، هدف محقق بررسی و شناسایی چالش‌های اقتصادی پس از ایجاد تحریم‌های ظالمانه در حوزه بانکداری است.
برای این منظور پس از بررسی مبانی نظری و مصاحبه با برخی خبرگان این صنعت، 13 چالش اصلی شناسایی و پرسشنامه محقق ساخته تدوین شد. 10 تن از فعالان، مدیران و کارشناسان مجرب در حوزه صنعت بانکداری به سؤالات محقق پاسخ دادند. جهت اولویت‌بندی شاخص‌ها از رویکرد ترکیبی پرموتاسیون و الگوریتم ژنتیک با کد نویسی در نرم‌افزار متلب 17 استفاده شده است. تعداد تکرارها 1000 بار، نرخ جمعیت 5000 و نرخ تقاطع 3% مدنظر محقق بوده است.
 نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب، عدم شفافیت اطلاعاتی در حوزه‌های تجاری، پولی و ارزی، عدم تجربه زیاد نظام بانکی کشور در حوزه ابزارهای جدید پولی و مالی و تسلط سیاستهای مالی دولت بر سیاست های پولی از جمله مهمترین چالش‌های صنعت بانکداری پس از تحریم هاست. در پایان پیشنهاد‌هایی ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها