دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تابستان 1397، صفحه 9-124