مدل‌سازی مشکلات و موانع مطالعه امکان‌سنجی در طرح‌های غیر دفاعی وزارت دفاع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استادیار مهندسی صنایع پژوهشگاه فضایی کشور

4 استادیار مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

یکی از مباحثی که به‌صورت تخصصی، به موضوع توسعه و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری می‌پردازد، مطالعه امکان‌سنجی است. محصولات وزارت دفاع در دو دستهﻱ دفاعی و غیر دفاعی، به صورت متنوع و در دامنهﻱ وسیعی درحال‌توسعه است؛ بنابراین، مطالعه امکان‌سنجی طرح‌های غیر دفاعی وزارت دفاع ضرورت و اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و مشکلات مطالعه امکان‌سنجی در وزارت دفاع و تحلیل چگونگی روابط میان این عوامل انجام شده است. به‌منظور دستیابی به این هدف، با استفاده از دو روش تحلیل محتوای کیفی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) با ابزار مصاحبه و پرسشنامه، نظرات خبرگان دفاع، مورد بررسی قرارگرفته است. روش جمع‌آوری داده‌ها گلوله برفی و تعداد جامعه آماری آن 16 مصاحبه می‌باشد که 3 مصاحبه آخر، اشباع نظری را نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که در قلمرو دفاع 11 مشکل بر سر راه مطالعه امکان‌سنجی موجود می‌باشد که مشکلات مدیریتی، بیشترین قدرت اثر گذاری، عدم توجه به تخصیص هزینه برای FS و عجله در مطالعه امکان‌سنجی با بیشترین قدرت تأثیرپذیری و عواملی همچون، قوانین و مقررات دولتی و مشکلات محیط بین‌الملل، کمترین اثرگذاری و تأثیرپذیری را بر مطالعه امکان‌سنجی طرح‌های غیر دفاعی وزارت دفاع داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Problems and Barriers to Feasibility Study in MOD Non-Defense Plans

نویسندگان [English]

  • Saeed Soleimani 1
  • Mahdi Abdolhamid 2
  • Rahim Ehsani 3
  • Hamidreza Nouralizadeh 4
1 Master of Business Administration, Iran University of Science and Technology. (Soleimanivu@Gmail.com)
2 Assistant Professor of Governmental Management, Iran University of Science and Technology
3 Assistant Professor of Industrial Engineering, Iranian Space Research Center.
4 Assistant Professor of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

One of the topics that deals with the development and enhancement of investment efficiency is feasibility study. Ministry of Defense products in both defensive and non-defensive categories have a wide variety and scope of development. Therefore, studying the feasibility of non-defensive projects of Ministry of Defense is of high importance. This study aims to identify the barriers and problems of feasibility study in the Ministry of Defense and to analyze the relationship between these factors. In this regard, two methods of Qualitative Content Analysis and Interpretive Structural Modeling (ISM) with interview and questionnaire tools have been utilized. We have used the snowball method of data collection. The statistical population was 16 interviews with the last 3 interviews showing theoretical saturation. The results show that in the defense area there are 11 barriers doing the feasibility study that include managerial problems, maximum effectiveness, lack of attention to cost allocation for FS, and rush in performing the feasibility study with the most impact. It is also concluded that factors such as government laws and regulations and international environment problems has had the least impact on the feasibility study of Defense Department non-defense plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility Study
  • Problems and Barriers
  • Department of Defense
  • Factors Relationship