مدل‌سازی مشکلات و موانع مطالعه امکان‌سنجی در طرح‌های غیر دفاعی وزارت دفاع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استادیار مهندسی صنایع پژوهشگاه فضایی کشور

4 استادیار مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

یکی از مباحثی که به‌صورت تخصصی، به موضوع توسعه و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری می‌پردازد، مطالعه امکان‌سنجی است. محصولات وزارت دفاع در دو دستهﻱ دفاعی و غیر دفاعی، به صورت متنوع و در دامنهﻱ وسیعی درحال‌توسعه است؛ بنابراین، مطالعه امکان‌سنجی طرح‌های غیر دفاعی وزارت دفاع ضرورت و اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و مشکلات مطالعه امکان‌سنجی در وزارت دفاع و تحلیل چگونگی روابط میان این عوامل انجام شده است. به‌منظور دستیابی به این هدف، با استفاده از دو روش تحلیل محتوای کیفی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) با ابزار مصاحبه و پرسشنامه، نظرات خبرگان دفاع، مورد بررسی قرارگرفته است. روش جمع‌آوری داده‌ها گلوله برفی و تعداد جامعه آماری آن 16 مصاحبه می‌باشد که 3 مصاحبه آخر، اشباع نظری را نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که در قلمرو دفاع 11 مشکل بر سر راه مطالعه امکان‌سنجی موجود می‌باشد که مشکلات مدیریتی، بیشترین قدرت اثر گذاری، عدم توجه به تخصیص هزینه برای FS و عجله در مطالعه امکان‌سنجی با بیشترین قدرت تأثیرپذیری و عواملی همچون، قوانین و مقررات دولتی و مشکلات محیط بین‌الملل، کمترین اثرگذاری و تأثیرپذیری را بر مطالعه امکان‌سنجی طرح‌های غیر دفاعی وزارت دفاع داشته است.

کلیدواژه‌ها