ارائه مدل بکارگیری و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در اقتصاد ایران در راستای اقتصاد مقاومتی و مقابله با جنگ اقتصادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت MBA گرایش مالی از دانشگاه صنعتی شریف.

چکیده

توسعه‌ی فعالیت‌های کارآفرینی که ذاتاً همواره با ریسک بالا همراه است، نقش کلیدی و مهمی در شکل‌گیری اقتصادهای ملی دارد. شرکت‌های کارآفرینی زمینه‌ساز رشد و نوآوری در صنایع کوچک و بزرگ هستند و فرصت‌های شغلی فراوانی ایجاد می‌کنند. امروزه مهم‌ترین گلوگاه توسعه کمی و کیفی کسب­و‌کار دانش‌بنیان که طبق گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و مقابله با جنگ اقتصادی می‌باشد، سازوکار تأمین مالی مؤثر و کارآمد است. بر پایه تحلیل کارشناسان و خبرگان این عرصه، حمایت‌های کنونی ناکافی و ناکارآمد هستند. هدف از این پژوهش ارائه مدل چگونگی به‌کارگیری و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) در اقتصاد ایران در راستای اقتصاد مقاومتی و مقابله با جنگ اقتصادی می‌باشد.
 این پژوهش از نوع کیفی، نتیجه گرا و کاربردی است. در بخش روش تحقیق، ترکیـب 3 روش کتابخانه‌ای، مصاحبه و دلفی به کار گرفته شده است. در این پژوهش هشت متغیر اساسی و تأثیرگذار بر روی توسعه فضای حاکم بر سرمایه‌گذاری خطرپذیر شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به وسیله نرم‌افزار طراحی شده، اولویت‌بندی شدند. نـوآوری این پژوهش نسبت به معدود پژوهش‌های قبلی، تمرکـز بـر نگاه موشکافانه کـل فضای حاکم بر سرمایه‌گذاری خطرپذیر بـه‌جـای واکـاوی تک تک حلقه‌های آن می‌باشد. در نهایت با بیان راهکارهای پیشنهادی برای هر یک از متغیرهای اساسی، مدل تطبیقی-کاربردی به کارگیری و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر متناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها