ارائه مدل بکارگیری و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در اقتصاد ایران در راستای اقتصاد مقاومتی و مقابله با جنگ اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت MBA گرایش مالی از دانشگاه صنعتی شریف.

چکیده

توسعه‌ی فعالیت‌های کارآفرینی که ذاتاً همواره با ریسک بالا همراه است، نقش کلیدی و مهمی در شکل‌گیری اقتصادهای ملی دارد. شرکت‌های کارآفرینی زمینه‌ساز رشد و نوآوری در صنایع کوچک و بزرگ هستند و فرصت‌های شغلی فراوانی ایجاد می‌کنند. امروزه مهم‌ترین گلوگاه توسعه کمی و کیفی کسب­و‌کار دانش‌بنیان که طبق گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و مقابله با جنگ اقتصادی می‌باشد، سازوکار تأمین مالی مؤثر و کارآمد است. بر پایه تحلیل کارشناسان و خبرگان این عرصه، حمایت‌های کنونی ناکافی و ناکارآمد هستند. هدف از این پژوهش ارائه مدل چگونگی به‌کارگیری و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) در اقتصاد ایران در راستای اقتصاد مقاومتی و مقابله با جنگ اقتصادی می‌باشد.
 این پژوهش از نوع کیفی، نتیجه گرا و کاربردی است. در بخش روش تحقیق، ترکیـب 3 روش کتابخانه‌ای، مصاحبه و دلفی به کار گرفته شده است. در این پژوهش هشت متغیر اساسی و تأثیرگذار بر روی توسعه فضای حاکم بر سرمایه‌گذاری خطرپذیر شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به وسیله نرم‌افزار طراحی شده، اولویت‌بندی شدند. نـوآوری این پژوهش نسبت به معدود پژوهش‌های قبلی، تمرکـز بـر نگاه موشکافانه کـل فضای حاکم بر سرمایه‌گذاری خطرپذیر بـه‌جـای واکـاوی تک تک حلقه‌های آن می‌باشد. در نهایت با بیان راهکارهای پیشنهادی برای هر یک از متغیرهای اساسی، مدل تطبیقی-کاربردی به کارگیری و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر متناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Applying and Developing Venture Investment Funds in the Iran Regarding Resistive Economy and Combating in the Economic War

نویسندگان [English]

  • Reza Mashhadi 1
  • Mohammad Amin Ahmadieh 2
1 Ph.D. in Economics, Islamic Azad University
2 Master of Business Administration (Finance), Sharif University of Technology.
چکیده [English]

The development of entrepreneurial activities, which is always associated with high risk, plays a key and important role in orienting economies. Entrepreneurs are the catalysts for growth and innovation in the small and large industries and create many job opportunities. Today, the most important bottleneck for the quantitative and qualitative development of the knowledge-based businesses, which according to the supreme leader of the Islamic Revolution, is in line with the policies of the resistive economy and the fight against economic warfare, is an effective and efficient financing mechanism. According to experts in the field, current support is both inadequate and inefficient. The purpose of this research is to present a model of how to use and develop Venture Capital Funds in Iranian economy in line with resistive economy and combating in the economic war.
This is a qualitative, consequential, and applied research. In the research methodology section, a combination of library studies, interview and Delphi methods is used. Eight essential and influential variables on the development of the environment governing high risk investments were identified and prioritized using Hierarchical Analysis (AHP). The innovation of this study, compared to a few previous studies, is to focus carefully on the whole environment governing venture capital ecosystem rather than single-loop analysis. Finally, by presenting the suggested solutions for each of the fundamental variables, a comparative-practical model for applying and developing venture capital funds in accordance with the current conditions of the Iranian economy is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Venture capital
  • Venture Capital Funds
  • Resistive Economy
  • Economic Warfare