دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، شهریور 1396 
بررسی رابطه میان میزان مخارج دفاعی و توزیع درآمد در ایران (1359-1351)

صفحه 91-106

یکتا اشرفی؛ روزبه بالونژاد نوری؛ جواد عرب یارمحمدی؛ شبنم‌السادات کیوانیان