بررسی رابطه میان میزان مخارج دفاعی و توزیع درآمد در ایران (1359-1351)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس پژوهشکده امور اقتصادی

2 پژوهشگر پژوهشکده امور اقتصادی

چکیده

اهمیت فزاینده موضوع نابرابری ایجاب می‌نماید که تبیین عوامل مؤثر بر آن موردتوجه باشد. مخارج دفاعی به‌عنوان بخشی از هزینه‌های دولت ازجمله عواملی است که از کانال‌های مختلف می‌تواند نابرابری را متأثر سازد. در مقاله پیش رو اثر مخارج دفاعی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران موردتوجه قرارگرفته و تبیین شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، فرضیه رابطه غیرخطی میان مخارج نظامی و توزیع درآمد مورد تأیید قرار می‌گیرد. رابطه دو متغیر فوق‌الذکر به‌صورت U معکوس است؛ به این مفهوم که افزایش مخارج نظامی در ابتدا اثر منفی بر توزیع درآمد داشته اما در ادامه این اثر به‌صورت مثبت تبدیل خواهد شد. نتایج آزمون علیت گرنجری و مدل VECM نیز حاکی از آن هستند که میان مخارج نظامی و نابرابری درآمد در کوتاه‌مدت و بلندمدت یک رابطه علیت یک‌طرفه از مخارج نظامی به نابرابری درآمد وجود دارد و همچنین در صورت بروز یک تکانه در کوتاه‌مدت، در هر دوره به میزان 11/0 از عدم تعادل ایجادشده از بین خواهد رفت.

کلیدواژه‌ها