بررسی رابطه میان میزان مخارج دفاعی و توزیع درآمد در ایران (1359-1351)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس پژوهشکده امور اقتصادی

2 پژوهشگر پژوهشکده امور اقتصادی

چکیده

اهمیت فزاینده موضوع نابرابری ایجاب می‌نماید که تبیین عوامل مؤثر بر آن موردتوجه باشد. مخارج دفاعی به‌عنوان بخشی از هزینه‌های دولت ازجمله عواملی است که از کانال‌های مختلف می‌تواند نابرابری را متأثر سازد. در مقاله پیش رو اثر مخارج دفاعی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران موردتوجه قرارگرفته و تبیین شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، فرضیه رابطه غیرخطی میان مخارج نظامی و توزیع درآمد مورد تأیید قرار می‌گیرد. رابطه دو متغیر فوق‌الذکر به‌صورت U معکوس است؛ به این مفهوم که افزایش مخارج نظامی در ابتدا اثر منفی بر توزیع درآمد داشته اما در ادامه این اثر به‌صورت مثبت تبدیل خواهد شد. نتایج آزمون علیت گرنجری و مدل VECM نیز حاکی از آن هستند که میان مخارج نظامی و نابرابری درآمد در کوتاه‌مدت و بلندمدت یک رابطه علیت یک‌طرفه از مخارج نظامی به نابرابری درآمد وجود دارد و همچنین در صورت بروز یک تکانه در کوتاه‌مدت، در هر دوره به میزان 11/0 از عدم تعادل ایجادشده از بین خواهد رفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relation between Military Expenditures and Income Distribution in Iran (1351-1395)

نویسندگان [English]

  • Yekta Ashrafi 1
  • Rouzbeh Balounezhad Nouri 2
  • Javad Arab Yarmohammadi 2
  • Shabnamossadat Keyvanian 2
1 Head of Economic Affairs Research Institute
2 Researcher, Economic Affairs Research Institute
چکیده [English]

Considering the Increasing importance of inequality, it is necessary to inspect effective factors on it. Military expenditures as a part of government expenditures can have impacts on inequality through different mechanisms. In this paper we examine the effect of military expenditures on income inequality in Iran. Results show that there is a reversed U nonlinear relation between military expenditures and income inequality. It means by increasing military expenditures, income inequality gets worth at first but as the expenditures continues to increase, the inequality gets better. Results of Granger causality test and VECM model also show that in short and long run there is one way causality relation from military expenditures to inequality which in the case of a shock in the short run, in every period 0.11 of disequilibrium diminishes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military expenditures
  • Income Distribution
  • Vector Auto Regressive Model
  • Vector Error Correction Model
  • Granger Causality