بررسی بهره‌وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم‌های اقتصادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

یکی از موضوعات مهمی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بدان توجه شده است، موضوع بهره­وری و محور قرار دادن رشد بهره­وری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد می­باشد. در همین راستا هدف این پژوهش بررسی بهره­وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم‌های اقتصادی برای بخش‌های منتخب اقتصاد ایران می­باشد. بدین منظوراز مدل تحلیل فراگیر داده‌ها (DEA) و شاخص مالم کوییست در بازه 1358 تا 1394 استفاده‌شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریم‌ها با درجات متفاوت بر بهره‌وری و کارایی بخش­های مختلف اثرگذارند. در دوره موردمطالعه بخش حمل‌ونقل بهترین عملکرد و بخش صنعت بدترین عملکرد را ازلحاظ بهره‌وری و کارایی داشته‌اند. هم‌چنین بر اساس نتایج به‌دست‌آمده تغییرات بهره‌وری در هر سه صنعت بیشتر تحت تأثیر تغییرات تکنولوژی است.

کلیدواژه‌ها