دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، آذر 1396 
ارتباط نوآوری و بهره‌وری اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش دفاعی

صفحه 39-58

مجید عبدی؛ علی‌محمد علی‌محمدی؛ ناصر رضایی؛ مهدی ادیبیان