بررسی رابطه هزینه‌های نظامی و رشد اقتصادی: رویکرد داده‌های تابلویی در کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه یزد

2 هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

در پژوهش حاضر، رابطه هزینه‌های نظامی و رشد اقتصادی موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به تناقضی که در نتایج مطالعات تجربی این حوزه وجود دارد، پژوهش حاضر می‌کوشد تا با بهره‌گیری از متغیرهای مختلف و مدل‌های گوناگون، تصویری جامع از نحوه تعامل هزینه‌های نظامی و رشد اقتصادی به دست دهد. در این راستا، هزینه‌های نظامی با استفاده از دو متغیر سهم هزینه‌های نظامی از تولید ناخالص داخلی و سهم هزینه‌های نظامی از مخارج دولت و رشد اقتصادی با استفاده از دو متغیر رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه سنجیده شده است. سطح تحلیل، تعدادی از کشورهای منتخب و دوره زمانی، سال‌های 2015-2000 است. نتایج حاصل از به‌کارگیری الگوی اقتصادسنجی داده‌های تابلویی و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته عملی دلالت بر آن دارد که افزایش هزینه‌های نظامی منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relation between Military Expenditures and Economic Growth: Panel Data Approach in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Ali Shams Esfand Abadi 1
  • Nemat Falihi 2
1 M.A. in Economics, Yazd University
2 Assistant Professor, Faculty of Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

In this study the relation between military expenditures and economic growth has been investigated. Considering conflicting results of other studies on this issue, we have tried to use different parameters and models. In direction with this issue, military expenditures is represented by share of military expenditures of GDP and government expenditures and  economic growth is represented by GDP and GDP per capita growth rate. The analysis is settled for the years 2000 to 2015 and selected countries. Results show that increasing military expenditures increases economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military expenditures
  • Economic Growth
  • Panel Data