بررسی رابطه هزینه‌های نظامی و رشد اقتصادی: رویکرد داده‌های تابلویی در کشورهای منتخب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه یزد

2 هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

در پژوهش حاضر، رابطه هزینه‌های نظامی و رشد اقتصادی موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به تناقضی که در نتایج مطالعات تجربی این حوزه وجود دارد، پژوهش حاضر می‌کوشد تا با بهره‌گیری از متغیرهای مختلف و مدل‌های گوناگون، تصویری جامع از نحوه تعامل هزینه‌های نظامی و رشد اقتصادی به دست دهد. در این راستا، هزینه‌های نظامی با استفاده از دو متغیر سهم هزینه‌های نظامی از تولید ناخالص داخلی و سهم هزینه‌های نظامی از مخارج دولت و رشد اقتصادی با استفاده از دو متغیر رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه سنجیده شده است. سطح تحلیل، تعدادی از کشورهای منتخب و دوره زمانی، سال‌های 2015-2000 است. نتایج حاصل از به‌کارگیری الگوی اقتصادسنجی داده‌های تابلویی و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته عملی دلالت بر آن دارد که افزایش هزینه‌های نظامی منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود.

کلیدواژه‌ها