بررسی نقش و جایگاه اقتصاد دانش‌بنیان در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال ملی از دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد منابع ارومیه

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

در فضای رقابت کنونی، رشد تولیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد کلان هر کشور قلمداد می­گردد. بهره­گیری از شاخص­های اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش‌بنیان ازجمله ابزارهای مدیریت تقاضا می­تواند در تحقق این مهم نقش مؤثری  ایفا نماید. هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی و نحوه تأثیرشاخص­های اقتصاد دانش‌بنیان بر تولید ملی کشور با تأکید بر اقتصاد مقاومتی می­باشد. مقاله حاضر درصدد تبیین راهبرد توسعه شرکت­های دانش‌بنیان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. همچنین این مقاله علاوه بر مرور ادبیات و مفهوم­شناسی موضوع مدنظر، با استفاده از داده­های سری زمانی 1393-1360 نقش آموزش و منابع انسانی، موجودی سرمایه و شاخص تجارت بر تولید ناخالص داخلی کشور را با بهره­گیری از رویکرد خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی موردبررسی قرار داده است. یافته­های تحقیق نشانگر آن است که شاخص­های اقتصاد دانش‌بنیان اثر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی کشور به‌عنوان نمادی از اقتصاد مقاومتی داشته­اند. هم­چنین ضریب تصحیح خطا نشان می­دهد که در هرسال حدود 58 درصد از عدم تعادل کوتاه­مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role and Position of Knowledge Based Economy in Achievement of Resistive Economy, National Product and Employment in the view of Imam Khamene’i

نویسندگان [English]

  • Saber Khodaverdi Zadeh 1
  • Mahsa Iman zad2 2
  • Mohammad Khodaverdi Zadeh 3
1 PHD Candidate in Economics, Tabriz University
2 M.A. Student in Resources Economics, Urmia University
3 Assistant professor, Faculty of Urmia University
چکیده [English]

Economic growth and stability is one of the most important macroeconomic goals of any country. Utilizing knowledge based economy factors including demand management plays an effective role on this issue. The main aim of this paper is to survey resistive economy and the way its factors effects national product. We also try to investigate development strategies of knowledge based companies in direction with resistive economy. Using time series data for the period 1360-1393 this paper has examined the role of education and human resources, capital stock and trade on Iran’s GDP using ARDL regression analysis. Results show that resistive economy factors have positive impact on GDP. Error correction coefficient also shows that in every year, about 58 percent of short run disequilibrium adjusts for touching long run equilibrium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Based Economy
  • Resistive Economy
  • Gross Domestic Product
  • ARDL