بررسی نقش و جایگاه اقتصاد دانش‌بنیان در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال ملی از دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد منابع ارومیه

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

در فضای رقابت کنونی، رشد تولیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد کلان هر کشور قلمداد می­گردد. بهره­گیری از شاخص­های اقتصاد مبتنی بر دانش یا اقتصاد دانش‌بنیان ازجمله ابزارهای مدیریت تقاضا می­تواند در تحقق این مهم نقش مؤثری  ایفا نماید. هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم اقتصاد مقاومتی و نحوه تأثیرشاخص­های اقتصاد دانش‌بنیان بر تولید ملی کشور با تأکید بر اقتصاد مقاومتی می­باشد. مقاله حاضر درصدد تبیین راهبرد توسعه شرکت­های دانش‌بنیان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. همچنین این مقاله علاوه بر مرور ادبیات و مفهوم­شناسی موضوع مدنظر، با استفاده از داده­های سری زمانی 1393-1360 نقش آموزش و منابع انسانی، موجودی سرمایه و شاخص تجارت بر تولید ناخالص داخلی کشور را با بهره­گیری از رویکرد خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی موردبررسی قرار داده است. یافته­های تحقیق نشانگر آن است که شاخص­های اقتصاد دانش‌بنیان اثر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی کشور به‌عنوان نمادی از اقتصاد مقاومتی داشته­اند. هم­چنین ضریب تصحیح خطا نشان می­دهد که در هرسال حدود 58 درصد از عدم تعادل کوتاه­مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می­شود.

کلیدواژه‌ها