دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، شهریور 1399، صفحه 9-177 
مدلسازی هزینه‌فرصت نیروی انسانی مشمول خدمت وظیفه عمومی در ایران

صفحه 35-55

رقیه ادهمی؛ علی رضائی منش؛ عطااله رفیعی آتانی؛ احمد ماکوئی