برآورد اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران: مدل سیستم معادلات همزمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

بخش دفاعی در هر کشور در زمره بخش‌های استراتژیک آن کشور محسوب می‌شود که نقش مهمی در ایجاد امنیت داخلی و خارجی ایفا می‌کند و از کانال‌های مختلفی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم رشد اقتصادی را متأثر می‌کند. قرار گرفتن ایران در موقعیت حساس و استراتژیک خاورمیانه و مواجهه با تهدیدات امنیتی کشورهای بیگانه، سبب شده است تا سهم قابل توجهی از مخارج بخش عمومی به بخش دفاع اختصاص داده شود. در این راستا، هدف اصلی این تحقیق برآورد اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1397-1368 می‌باشد. به این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده و روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای، به‌عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که اثر مستقیم مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی مثبت می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که با یک درصد افزایش در بار دفاعی کشور، به‌طور مستقیم رشد اقتصادی حدود 17/0 درصد افزایش خواهد یافت. در مقابل، اثر غیرمستقیم مخارج دفاعی بر پس‌انداز و تراز تجاری منفی و معنادار می‌باشد. برآورد اثر کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی نیز نشان می‌دهد که با یک درصد افزایش در سهم مخارج دفاعی از GDP، رشد اقتصادی کشور حدود 09/0 درصد کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Direct, Indirect and Total Effect of Defense Expenditures on Iran's Economic Growth: A Simultaneous Equation System Approach

نویسنده [English]

  • Abolghasem Golkhandan
PhD in Economics, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

The defense sector in any country is one of the strategic sectors of that country that plays an important role in creating internal and external security and directly and indirectly affects economic growth through various channels. Iran's position in the sensitive and strategic position of the Middle East and facing the security threats of foreign countries, has led to a significant share of public sector spending to the defense sector. In this regard, the main purpose of this study is to estimate the direct, indirect and total effect of defense expenditures on Iran's economic growth during the period 1989-2018. For this purpose, a model of simultaneous equation system is used and the three-stage least squares method (3SLS) is selected as the appropriate method for estimating it. The results of model estimation show that the direct effect of defense spending on economic growth is positive; In such a way that with a one percent increase in the country's defense burden, economic growth will directly increase by about 0.17 percent. In contrast, the indirect effect of defense spending on savings and trade balance is negative and significant. Estimation the total defense spending effect on economic growth also shows that with a one percent increase in the share of defense spending in GDP, the country's economic growth decreases by about 0.09 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense Expenditures
  • Economic Growth
  • Simultaneous Equation System