نقش و تاثیر مؤلفه‌های رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی بر شاخص اقتصاد دانش‌بنیان در صنعت دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت راهبردی دانش، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ، تهران، ایران.

2 کارشناسی اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

طبق روش­شناسی بانک جهانی، چهار حوزه رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی، آموزش و منابع انسانی، نوآوری و زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطاتی به­عنوان مهم­ترین عوامل موثر بر دانش­بنیان شدن اقتصاد مطرح می­شود. صنعت دفاعی به­عنوان یکی از مهم­ترین صنایع فعال در پیش­برد اقتصاد کشور از این موضوع مستثنی نیست. به­نظر برخی محققان، مؤلفه­های رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی نسبت به مؤلفه­های سایر حوزه­ها نقش موثرتری در دانش­بنیان شدن اقتصاد دارند. در صنعت دفاعی (که معمولاً پیشگام در تولید علم و نوآوری است) شاید نقش و اهمیت مؤلفه­های رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی بیشتر هم باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر، ابتدا حوزه­های موثر در اقتصاد دانش­بنیان مطرح می­شود و در ادامه، مؤلفه­های موثر بر رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی در صنعت دفاعی مورد شناسایی قرار می­گیرد. با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و توزیع پرسشنامه، از نظرات 73 نفر از خبرگان و فعالین حوزه اقتصاد دفاعی بهره­مند شده و با استفاده از روش­های آماری ناپارامتریک مهم­ترین مولفه­ها مشخص شده و هریک از این مولفه­ها رتبه­بندی می­شوند. نتایج بدست‌آمده نشان داد که، به­ترتیب میزان صادرات در حوزه دفاعی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت دفاع و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه صنعت دفاعی مهم­ترین و موثرترین مولفه­ها در حوزه رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role and impact of the components of the institutional and motivational economic regime on the index of knowledge economics in the defense industry

نویسندگان [English]

  • Farzad Tarhani 1
  • Sina Najafi 2
1 Assistant Professor, Department of Strategic Knowledge Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Bsc. in Economics, Faculty of Economics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

As of world Bank's methodology, the four most important areas in building a knowledge based economy are: institutional economy, education and human resources, innovation and finally information and communication infrastructures.In this concept the defense industry is no different than the other sectors since it is one of the most active sectors of the economy.Some experts believe the institutional regime and economic incentives are more effective in comparison to the other factors when it comes to knowledge based economy.In the defense industry - which is usually a pioneer in production of science and innovation- the institutional regime can play an even more important role. Thus in this research we want to first identify the effective areas in the concept of the knowledge based economy and then discuss the important components of the institutional regime and economic incentives wich can affect the defense industry as well.In doing so, we use 73 other experts opinions by designing a survey and then classified the most important elements by means of non-parametric statiscal method.Finally our results have shown that defense based exports, private sector investment in the defense industry and commercializing the results of the research and development in this field are the most important and most effective elements in the field of institutional economics and economic motivation respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge economics
  • Knowledge economics in defense industry
  • Affecting areas in knowledge economics
  • Institutional regime and economic incentives