راهکارهای استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان فاوا جهت ارتقاء توانمندی دفاع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

اقتصاد دانش‌بنیان همواره به‌عنوان یکی از ارکان اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی عنوان‌شده است. عناصر اساسی در اقتصاد دانش‌بنیان را شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل می‌دهند. در بین شرکت‌های دانش‌بنیان نیز شرکت‌های فاوا اهمیت بیشتری دارند و شرکت‌های این حوزه چه ازنظر درآمدی و چه ازنظر تعدادی بیشترین سهم را در بین شرکت‌های دانش‌بنیان دارند.
این پژوهش به دنبال یافتن راهکارهایی برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان فاوا در ارتقای توان دفاع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش با استفاده ازنظریه داده بنیاد با جمعی از خبرگان حوزه دفاع اقتصادی و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فاوا مصاحبه می‌شود و در کنار منابع کتابخانه‌ای، داده‌های خام به‌وسیله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به تشکیل نظریه و راهکارهای موردنظر ختم می‌شود. در این تحقیق در فرایند کدگذاری باز درمجموع 502 مفهوم استخراج شد که پس از تجزیه تحلیل و یکسان‌سازی آن‌ها به 283 مفهوم اصلی کاهش یافت. درنهایت این مفاهیم به 11 مقوله اصلی و 69 زیر مقوله تبدیل شد و سپس این 11 مقوله در فرایند کدگذاری محوری به 6 پدیده اصلی در مدل نمودار انگاشت شدند. در نهایت ایجاد شبکه جامع بین شرکت‌های دانش‌بنیان‌، دولت، مراکز نظامی و صنایع، تربیت و نگهداشت نیروی دانشی، تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان، حل مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به بازار سازی و صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان راهکار‌های محوری استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان فاوا در دفاع اقتصادی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solutions for using the power of ICT knowledge-based companies to improve the economic defense capability of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mohamadreza sanaei 1
  • mohsen khatami 2
1 Assistant Professor, Department of Information Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 MSc. in Business Administration, Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Knowledge-based economy is one of the basic pillars of resistance economy and economic defense. The basic elements in this economy are knowledge-based companies. Among these companies, ICT companies both in terms of income and in terms of number, have the largest share among knowledge-based companies.This study seeks to find solutions for further use of the capacity of knowledge-based companies and especially knowledge-based companies of ICT in improving the economic defense capacity of the IRI. The study, conducted using the grounded theory research method, uses library resources as well as interviews with a group of experts in the field of economic defense and knowledge-based ICT companies to gather information. Then, using open coding, axial coding and selective coding of raw data, it becomes the theory of research and the desired solutions. In this study, a total of 502 concepts were extracted in the open coding process, which were reduced to 283 main concepts after analysis and standardization. Eventually, these concepts became the 11 main categories and 69 sub-categories, and then categories were considered as the 6 main phenomena in the graphical coding model in the axial coding process. Finally, creating a comprehensive network between knowledge-based companies, government, military and industrial centers, training and maintaining Human resources of knowledge, deepening the relationship between industry and academia, financing knowledge-based companies, solving problems of knowledge-based companies and helping to make markets and export was presented as solutions of using the power of ICT knowledge-based companies in economic defense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Defense
  • Knowledge-Based Companies
  • Information and Communication Technology
  • Grounded Theory