مدلسازی هزینه‌فرصت نیروی انسانی مشمول خدمت وظیفه عمومی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم وصنعت، تهران، ایران.

4 استاد گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم وصنعت، تهران، ایران.

چکیده

هر ساله جمعیت عظیمی از جوانان کشورمان ایران راهی خدمت وظیفه عمومی می شوند. این جمعیت عمدتا در سنین 18 تا 28 سالگی قرار دارند و دارای تحصیلات عالی هستند. بدیهی است که خروج چنین جمعیتی از نیروی‌کار از صحنه تولید برای سربازی هزینه‌فرصت بالایی برای اقتصاد ما دارد. با این وجود به دلایل مختلف تحقیقات زیادی که ارزیابی کمّی از این هزینه برای ما فراهم شود وجود ندارند. این تحقیق بر آن شده است تا با استفاده از روش تحقیق در عملیات و به طور دقیق تر از طریق ماتریس دوگان در برنامه ریزی خطی الگویی فراهم کند تا بتوان تصوری از هزینه‌فرصت نیروی انسانی مشمول خدمت وظیفه عمومی در ایران پیدا کرد. کلیه داده های تحقیق بر مبنای آمارهای سال 1394 بدست آمده اند. جامعه آماری تحقیق 400 هزار سرباز وظیفه است. تمرکز این تحقیق جهت استخراج مدل بر تفکیک درجات تحصیلی و زیربخش های صنعتی با طبقه بندی ISIC است. در ادامه نیز با توجه به آمار های معدود موجود به حل مدل پرداخته شد. بر اساس یافته های تحقیق هزینه‌فرصت بدست آمده برای خدمت وظیفه عمومی آقایان معادل 70/46 درصد ارزش افزوده صنعت در 1394 است. این عدد معادل هزینه اقتصادی ای است که کشورمان در صورت به سربازی فرستاده شدن جمعیت مشمول متحمل می شود، و یا به عبارتی، برابر این مقدار از فرصت از دست می رود. همچنین در طی چند سناریو به حالت‌های ممکن دیگر هزینه‌فرصت سربازی پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Opportunity Costing of Military Conscription Manpower in Iran

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Adhami 1
  • Ali RezaeeManesh 2
  • Ataollah Rafiei Atani 3
  • Ahmad Makui 4
1 Assistant Professor, Department of Mathematical Sciences, Faculty of Mathematical and Computer Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 MSc. in Economics, Faculty of Management, Economics and Development Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Management, Economics and Development Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran.
4 Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Every year, a large number of young men in our country, Iran, are obliged to go on public service. These people are mostly between the ages of 18 and 28 and have higher education. Obviously, the withdrawal of such a large number of the labor force from the production for the military has a great cost for our economy. However, for various reasons, there is not much research that can provide us with a quantitative assessment of this cost. This study aims to use the method of Operation Research and more precisely through Dual Matrices in Linear Programming to provide a model to determine ​​the Opportunity Cost of manpower drafted for the public service in Iran. All research data are based on the Iranian statistics of 2015. The statistical population of the study is 400,000 conscripts. The focus of this research is to extract the model on the separation of academic degrees and industrial subdivisions with ISIC classification. In advance, according to the few available statistics, the model was solved. According to the research findings, the opportunity cost for public service of men is equal to 46.70% of the Value-Added of the industry sector in 2015. This number is equivalent to the economic cost that our country will incur if the enlisted population is sent to the public service, or in other words, the same amount of opportunity is lost. Besides, in a number of scenarios, the other possibility of military service human source assessment is also discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Conscription Manpower
  • Economic Modeling
  • Operation Research
  • Opportunity Cost
  • Linear Programming Dual Matrix
  • Shadow Prices