دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 9-158 
ذخیره‌سازی و نگهداری رمزپول‌ها با کیف‌های دیجیتال

صفحه 81-103

محمد بابک؛ امیر مسعود سعادتمند؛ محمدرضا مرادی