ارائه الگوی خروج در روش تأمین مالی از طریق صندوق های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق، ارائه الگوی خروج در روش تأمین مالی از طریق صندوق­های سرمایه­گذاری خطر­پذیر در کسب‌ وکارهای دانش‌بنیان دفاعی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، کتابخانه­ای و پیمایشی بوده و به کمک ابزار پرسشنامه داده­ها جمع­آوری شده اند. قلمرو مکانی تحقیق، شرکت‌های دانش‌بنیان دفاعی در کشور ایران بود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش فعالان بازارسرمایه و سرمایه­گذاری خطرپذیر بوده و روش نمونه­گیری، به‌صورت هدفمند بوده و تعداد 15 نفر از خبرگان که آشنا به سرمایه­گذاری خطرپذیر در شرکت‌های دانش‌بنیان دفاعی بودند، از طریق شبکه های متخصصین نظیر لینکدین انتخاب شدند. نتایج حکایت از آن دارد که خروج از سرمایه­گذاری مخاطره‌آمیز در کسب ‌وکارهای دانش‌بنیان دفاعی در زمان بلوغ و در چندین مرحله باید انجام شود. در پروژه‌های دانش‌بنیان دفاعی بهتر است امین از کارگزاران نظارت حوزه دفاعی که علاوه بر داشتن تخصص، نظارت و مقبولیت از جانب آن‌ها نیز مورد اعتماد باشند، انتخاب گردند؛ همچنین بهتر است مدیریت صندوق­های سرمایه­گذاری خطرپذیر دانش‌بنیان دفاعی را یک صندوق سرمایه‌گذاری به عهده بگیرد و مدیریت به افراد یا نهادهای نظامی دارای تخصص و صلاحیت واگذار شود. در نهایت اگر مدیریت واگذار شد، مناسب‌‌‌تر است عرضه یا واگذاری سهام از طریق فروش به سرمایه­گذاران در شرکت‌های هم صنعت صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing an Exit Route for Exiting Venture Capital Funds in Knowledge-based Defense Sector

نویسندگان [English]

  • Reza Mashhadi 1
  • Shahab Odin Khodabakhsh 2
1 PhD in Economics, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 M.A in Business Administration, Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to provide an exit route for exiting the financing provided by venture capital funds involved in knowledge-based defense businesses. This paper can be classed as practical research, its method can be described as a descriptive library survey and the data was gathered through a questionnaire. The subject under study is the knowledge-based defense companies in Iran. The sample population used for this study included the participants in capital market and venture capital. The sample was chosen as 15 experts who were familiar with venture capital in defense-based knowledge companies identified through professional networks such as LinkedIn. The results suggest that exiting from risky venture capital investments should take place within the maturity phase and in several stages. Knowledge-based defense projects are better served by choosing trustees out of professional, trustable and recognized defense broking agents. Furthermore, venture capital investment funds involved in knowledge-based defense will be better managed over by professional who are knowledgeable, and have experienced in the defense industries. Finally, if management is to be assigned to a third party, it would be appropriate to sell or transfer shares to investors who are involved in the same industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exit pattern
  • Financing
  • Venture capital funds
  • Defense-based knowledge businesses