شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای توسعه حمل و نقل لجستیک برای جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد مطالعه تجربی در کشورهای منتخب و شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر این حوزه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

امروزه، توانایی یک کشور در تجارت جهانی به دسترسی بخش تجارت آن به شبکه‌های لجستیکی جابجایی محموله‌های باری در سطح جهانی وابسته است. همچنین کارایی زنجیره های تأمین یک کشور (از بُعد هزینه، زمان و قابلیت اطمینان) به ویژگیهای مشخصی از اقتصاد داخلی آن کشور که با نام عملکرد لجستیکی معرفی میشود وابسته است. داشتن عملکرد لجستیکی بهتر و تسهیل سازی تجارت به نحو قابل ملاحظه ای با شکوفایی تجارت، تنوع صادرات، جذابیت برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی مرتبط است. براساس مطالعات صورت گرفته توسط بانک جهانی، بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه کشورها، طی سالیان اخیر مطرح شده است؛ چرا که لجستیک تأثیر بسزایی بر فعالیتهای اقتصادی کشورها دارد . جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 30 نفر از مدیران و کارشناسان با تجربه در زمینه دیپلماسی لجستیک و حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی می‌باشد و در این تحقیق به مطالعه تجربی الگوهای دیپلماسی لجستیک و حمل و نقل در کشورهای منتخب با رویکرد ارایه الگوی بهینه برای جمهوری اسلامی ایران و رتبه بندی مولفه‌های بدست آمده با استفاده از تکنیک AHP فازی می پردازیم، که این معیارها با توجه به نتایج به دست آمده، زیرساختهای فیزیکی، زیرساختهای غیرفیزیکی، پایداری، جهانی سازی، لجستیک داخلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Identification and prioritization of the Criteria for the Development of Logistics and Transportation Sector of the Islamic Republic of Iran Using an Experimental Study of Selected Countries to Identify the Influential Components

نویسندگان [English]

  • Masoud Memarnejad 1
  • Ali Moayedpour 2
1 PhD Student in Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 M.A in Executive Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

A country's ability in global trade is dependent upon its trade access to logistics networks for transportation of cargo worldwide. Furthermore, the efficiency of a country's supply chains (in terms of transportation time, costs and reliability) depends on certain characteristics of a country's domestic economy, coined ‘logistical performance’. Better logistical performance and trade facilitation are significantly associated with prosperous trade, export diversification, attractiveness for foreign direct investment thereby leading to economic growth. In studies conducted by the World Bank, improving logistical performance has been identified as one of the most crucial determinants development. This is since logistics has a significant impact on the economic performance of countries. The statistical population of the present study is 30 managers and experts with experience in the field of logistics and transportation diplomacy in the Ministry of Roads and Urban Development of The Islamic Republic of Iran. The ranking of the components was obtained using the fuzzy AHP technique, indicating that physical infrastructure, non-physical infrastructure, stability, globalization, internal logistics as most critical components for developing the logistics sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logistics Diplomacy
  • Transportation of the Islamic Republic of Iran
  • Providing Optimal Model in Selected Countries