هزینه‌های دفاعی و تأثیر آن بر رشد و توسعه بخش اقتصاد دفاع در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی، مدرس و دانشجوی دکتری عالی جنگ دافوس آجا

چکیده

هزینه­های دفاعی، هزینه­هایی است که یک ملت برای ایجاد و حفظ امنیت ملی می­پردازد و اقتصاد دفاع عبارت از بررسی و کاربرد مفاهیم تخصیص منابع، توزیع درآمد، رشد و ثبات اقتصادی در زمینه امور دفاعی است. هدف اصلی پژوهش دستیابی به هزینه­های دفاعی و تأثیر آن بر رشد و توسعه بخش اقتصاد دفاع در جمهوری اسلامی ایران است با توجه به ‌ماهیت موضوع، این پژوهش کاربردی و روش تحقیق توصیفی با رویکرد کمی می­باشد. جمع‌آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه‌ای و با استفاده از اسناد و مدارک انجام گرفته است. توسعه منابع انسانی شامل مؤلفه‌های توسعه فردی، توسعه آموزشی، توسعه سازمانی، توسعه حرفه­ای، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی است. تخصیص منابع شامل مؤلفه‌های تربیت نیروی انسانی نظامی، ایجاد زیربناها و بهبود روش‌های تولید است. ضرایب پایایی پرسشنامه برای توسعه منابع انسانی و تخصیص منابع به ترتیب برابر با 85/0، 79/0 به دست آمده است. جامعه آماری پژوهش را 140 نفر از کارکنان شامل کارشناسان و مدیران خبره و توانمند در حوزه اقتصاد تشکیل می‌دهند؛ که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران، حجم جامعه نمونه 55 نفر تعیین شد. تحلیل نتایج حاصل از تحلیل کمی (آزمون کای دو) در سطح خطای پنج درصد (0.05=α) نشان داد که توسعه منابع انسانی و تخصیص منابع به بخش دفاعی باعث رشد و توسعه بخش اقتصاد دفاع در جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. نتایج پژوهش نشان داد که بخش‌ دفاعی توانسته با‌ ایجاد امنیت در کشور‌ بر‌ رشد و توسعه بخش اقتصاد دفاع اثری مثبت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Military Expenditures and its Impact on Development of Defense Economy in I.R.Iran

نویسنده [English]

  • Abbas Rezaei
Ph.D. Candidate in AJA University of Command and Staff
چکیده [English]

Defensive expenditures are the costs that a nation pays to create and maintain national security, and the defense economics explores and applies the concepts of resource allocation, income distribution, growth and economic stability in defensive affairs. The main purpose of this research is to achieve defense expenditures and their impact on growth and development of defense economy in the Islamic Republic of Iran. Due to the nature of this research, this study is applied and descriptive with quantitative approach. Data collection was done by field and library methods using documents. Human resource development includes components of individual development, educational development, organizational development, professional development, cultural-social development and resource allocation including components of military manpower training, infrastructure development and improved production methods. The reliability coefficients of the questionnaire for human resource development and resource allocation has been calculated 0.85 and 0.79, respectively. The statistical population of the study consists of 140 staff including experts and managers in the field of economics. Using Cochrane sampling formula, the sample size was 55 people. Analysis of the results of quantitative analysis (chi-square test) at 5% error level (α = 0.05) showed that development of human resources and allocation of resources to the defense sector will contribute to the growth and development of the defense economy in the Islamic Republic of Iran. Results showed that the defense sector had a positive effect on the growth and development of the defense economy by providing security in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense Expenditures
  • Defense Economics
  • Human Resource Development
  • Resource Allocation