هزینه‌های دفاعی و تأثیر آن بر رشد و توسعه بخش اقتصاد دفاع در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی، مدرس و دانشجوی دکتری عالی جنگ دافوس آجا

چکیده

هزینه­های دفاعی، هزینه­هایی است که یک ملت برای ایجاد و حفظ امنیت ملی می­پردازد و اقتصاد دفاع عبارت از بررسی و کاربرد مفاهیم تخصیص منابع، توزیع درآمد، رشد و ثبات اقتصادی در زمینه امور دفاعی است. هدف اصلی پژوهش دستیابی به هزینه­های دفاعی و تأثیر آن بر رشد و توسعه بخش اقتصاد دفاع در جمهوری اسلامی ایران است با توجه به ‌ماهیت موضوع، این پژوهش کاربردی و روش تحقیق توصیفی با رویکرد کمی می­باشد. جمع‌آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه‌ای و با استفاده از اسناد و مدارک انجام گرفته است. توسعه منابع انسانی شامل مؤلفه‌های توسعه فردی، توسعه آموزشی، توسعه سازمانی، توسعه حرفه­ای، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی است. تخصیص منابع شامل مؤلفه‌های تربیت نیروی انسانی نظامی، ایجاد زیربناها و بهبود روش‌های تولید است. ضرایب پایایی پرسشنامه برای توسعه منابع انسانی و تخصیص منابع به ترتیب برابر با 85/0، 79/0 به دست آمده است. جامعه آماری پژوهش را 140 نفر از کارکنان شامل کارشناسان و مدیران خبره و توانمند در حوزه اقتصاد تشکیل می‌دهند؛ که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران، حجم جامعه نمونه 55 نفر تعیین شد. تحلیل نتایج حاصل از تحلیل کمی (آزمون کای دو) در سطح خطای پنج درصد (0.05=α) نشان داد که توسعه منابع انسانی و تخصیص منابع به بخش دفاعی باعث رشد و توسعه بخش اقتصاد دفاع در جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. نتایج پژوهش نشان داد که بخش‌ دفاعی توانسته با‌ ایجاد امنیت در کشور‌ بر‌ رشد و توسعه بخش اقتصاد دفاع اثری مثبت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها