واکاوی رابطه اثربخشی نظام جامع مدیریت دانش با مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی (درونزا) به کمک روش PLS (مطالعه‌ی موردی: شرکت دانش‌بنیان دفاعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد MBA، گرایش عمومی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

اقتصاد مقاومتی با پافشاری بر قطع وابستگی‌ها و تأکید بر مزیت‌های تولید در جهت تلاش برای خود‌کفایی، بازسازی و احیای اقتصاد ملی گام برمی‌دارد. دستیابی به اقتصاد مقاومتی نیازمند بسترسازی و ایجاد شرایط و زمینه‌هایی است که اگر تحقق نیابد نمی‌توان امید داشت که اقتصاد مقاومتی در کشور شکل گیرد. یکی از عمده‌ترین راهکارهای تحقق این اقتصاد عبور از اقتصاد وابسته به منابع اولیه و متکی بر خام فروشی است که تنها از مسیر دانش و تقویت و تحکیم پایه‌های اقتصاد دانش‌بنیان در کشور تحقق می‌یابد؛ بنابراین رویکرد اصلی کشور به‌سوی دانش‌محور شدن اقتصاد و اجرای صحیح مدیریت دانش در سازمان‌ها و نهادهای دانش‌بنیان، کشور را در تحقق این مهم یاری می‌رساند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه اثر‌بخشی نظام جامع مدیریت دانش بر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در یک شرکت دانش‌بنیان دفاعی پرداخته است. بدین منظور پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی‌های میدانی گسترده با بهره‌گیری از روش حداقل مربعات جزئی، تدوین، تجزیه‌وتحلیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با خبرگان و کارکنان آشنا با مباحث مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی شرکت مورد مطالعه رابطه اثربخشی نظام جامع مدیریت دانش بر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی بررسی شد و مدل ارائه گردیده با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار AMOS، مورد سنجش قرار گرفت و تفسیر گردیده است. نتیجه‌ی آزمون نشانمی دهد که در این شرکت دانش‌بنیان، مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد مقاومتی داشته و این شرکت به نوعی با سرمایه‌گذاری در بخش مدیریت دانش می‌تواند به‌طور غیرمستقیم کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری رساند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effectiveness Relationship between the Comprehensive Knowledge Management System and the Resistive Economy Components (Endogenous) using PLS Method; Case study: Defensive Knowledge-

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Sheikholislam 1
  • Reza Ghasemi darabad 2
1 Resistive economy, Knowledge Management, Structural Equation Modeling, Knowledge-based Economy.
2 Master of Business Administration, Payam-e-Noor University
چکیده [English]

The resistive economy policies, with its emphasis on cutting off dependencies and emphasizing on the benefits of production, strives for self-sufficiency, restructuring, and the revival of the national economy. In order to achieve a resistive economy it’s necessary to establish and create conditions and contexts that, which if not realized, one cannot expect to have a resistive economy in the country. One of the main approaches for achieving the goals of these policies is to reduce the dependence on commodity-based economy that can only be achieved through the strengthening the foundations of a knowledge-based economy in the country; therefore, the approach towards knowledge-based economy and proper execution of knowledge management in knowledge-based organizations and institutions helps the country to achieve this goal. The present study investigates the relationship between the effectiveness of a comprehensive knowledge management system on the components of resistive economy in a knowledge-based defensive company. For this purpose, after conducting extensive library and field studies using partial least squares method, questionnaire analysis and interview with experts in the fields of knowledge management and resistive economy, the relationship between the effectiveness of comprehensive knowledge management system on resistive economy components was evaluated and the model presented was evaluated and analyzed using Structural Equation Modeling (PLS) and AMOS software for the studied company. Results show that in this knowledge-based company, knowledge management has a positive and significant impact on the resistive economy components and this company can somehow indirectly assist the country in the realization of the resistive economy by investing in the knowledge management

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive Economy
  • Knowledge management
  • structural equation modeling
  • Knowledge-based Economy