سرریز فناوری، ارزش‌افزوده و اقتصاد مقاومتی در ایران: الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

بخش‌های مهم اقتصادی که در سیاست­های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به آن تأکید شده بخش ارزش‌افزوده و تولید است. نهادهای اقتصادی می‌توانند با افزایش سرریز فناوری و بهره‌وری بر ارزش‌افزوده تأثیرگذار باشند. هدف این مقاله بررسی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف، الگوی دکالو و همکاران (2013) تعدیل ‌شده و اثر شاخص اقتصاد مقاومتی بر سرریز فناوری و تابع تولید بررسی شده است. سؤال مطرح شده در مقاله حاضر این است که اجرای سیاست­های اقتصاد مقاومتی چه تأثیری می‌تواند بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی داشته باشد؟ برای پاسخ به این سؤال، از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه و نرم‌افزار گمز، استفاده شده است. نتایج سناریوی اول نشان می‌دهد در صورت عدم اجرای سیاست­های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ارزش‌افزوده در بخش‌های کشاورزی، خدمات و سایر کاهش می­یابد ولی در بخش‌های صنعت، نفت و گاز و معدن تغییرات مثبت است. در سناریوی دوم، نتایج نشان داد که با بهبود وضعیت نهادی در کشور در اثر اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ارزش‌افزوده در همه بخش‌های اقتصادی افزایش می‌یابد؛ بنابراین پیشنهاد می­شود در کنار اجرای سیاست­های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به بهبود وضعیت نهادی کشور توجه شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technology Spillover, Value Added and Resistive Economy in Iran: A Computable General Equilibrium

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Sheikhiani 1
  • Ali Hossein Samadi 2
  • Ebrahin Hadian 2
  • Parviz Rostamzadeh 3
1 Ph.D. of Economics at Shiraz University
2 Associate Professor of Economics, Shiraz University
3 Assistant Professor of Economics, Shiraz University
چکیده [English]

One of the most important economic sectors emphasized in resistive economy policies is the value added and production sector. Economic institutions can influence value added by increasing technology spillover and productivity. The purpose of this paper is to investigate the effect of resistive economy policies on the value added of various economic sectors. In order to achieve this goal, the Decalou et al. Model (2013) has been modified and the effect of the resistance index on the technological spillover and production function has been investigated. The main question is how does the resistive economy policies affect the added value of economic sectors? To answer this question, we use a general equilibrium model and GAMS software. The results of the first scenario indicate that in the absence of enforcement policies, value added in agricultural, service and other sectors decrease, but positive changes are observed in industry, oil and gas and mining sectors. In the second scenario, the results show that with the improvement of the economic institutions due to implementation of the resistive economy policies, value added in all sectors would increase. Therefore, it is suggested that the improvement of the institutional status of the economy be considered alongside the implementation of these policies.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive Economy
  • Computable General Equilibrium Model
  • Iran Economy
  • Value Added
  • Technology Spillover