ارزیابی اثر فعالیت بازارچه‌های مرزی استان سیستان و بلوچستان بر امنیت و اقتصاد استان و ارائه راهکارهای تقویت آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم اقتصادی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

3 دکتری مدیریت کسب و کار دانشگاه صنایع و معادن

چکیده

پژوهش حاضر باهدف ارائه راهکارهایی در جهت بهبود فعالیت بازارچه­های مرزی استان سیستان و بلوچستان در راستای ارتقای امنیت و اقتصاد استان صورت گرفته است. تحقیق حاضر ازنظر روش از نوع توصیفی بوده و بر اساس هدف تحقیق، از نوع کاربردی است و به لحاظ نحوه گردآوری و تحلیل داده­ها از نوع تحقیقات کمی- توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران و کارشناسان ستادی و مدیران بازارچه­های مرزی استان سیستان و بلوچستان می باشد. داده­های لازم برای این تحقیق با استفاده از نمونه­ای متشکل از 70 نفر و با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس جمع­آوری گردید. داده­های جمع‌آوری‌شده در محیط نرم‌افزاری Smart Pls با اعمال آزمون­های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی با توجه به فرضیات تحقیق، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. در این تحقیق رابطه عملکرد بازارچه­های مرزی بر وضعیت اقتصادی و امنیت بررسی شد. درنهایت مشخص گردید که عملکرد بازارچه­های مرزی اثر معنادار و مثبتی بر امنیت و وضعیت اقتصادی دارد، همچنین نقش متغیر وضعیت اقتصادی به‌عنوان متغیر میانجی تائید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of Sistan & Baluchestan Province Borderline Markets on Economy and Security of this province and Approaches to Improve it

نویسندگان [English]

  • Yavar Dashtbani 1
  • Yousef Rahmani 2
  • Hossein Damyad 3
1 PHD in Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Master of Business Management, International Business, Allameh Tabatabaei University
3 PHD in Business Management, Industreis & Mine University
چکیده [English]

This study aims to provide approaches in order to improve the function of Sistan & Baluchestan Province Borderline Markets for its security and economy. The method of the research is descriptive and practical based on its objectives. The statistical population of this study contains governmental managers and experts and managers of Sistan & Baluchestan Province borderline markets. The data was captured using a sampling of 70 people and was analyzed in Smart Pls software with structural functions model and confirmatory factor analysis tests. Results show that the functions of borderline markets have a significant and positive impact on the economic and security situation. The role of the economic situation as an intermediary variable was also confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borderline Markets Function
  • security
  • Economic Situation
  • Smuggling