ارزیابی اثر فعالیت بازارچه‌های مرزی استان سیستان و بلوچستان بر امنیت و اقتصاد استان و ارائه راهکارهای تقویت آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم اقتصادی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

3 دکتری مدیریت کسب و کار دانشگاه صنایع و معادن

چکیده

پژوهش حاضر باهدف ارائه راهکارهایی در جهت بهبود فعالیت بازارچه­های مرزی استان سیستان و بلوچستان در راستای ارتقای امنیت و اقتصاد استان صورت گرفته است. تحقیق حاضر ازنظر روش از نوع توصیفی بوده و بر اساس هدف تحقیق، از نوع کاربردی است و به لحاظ نحوه گردآوری و تحلیل داده­ها از نوع تحقیقات کمی- توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران و کارشناسان ستادی و مدیران بازارچه­های مرزی استان سیستان و بلوچستان می باشد. داده­های لازم برای این تحقیق با استفاده از نمونه­ای متشکل از 70 نفر و با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس جمع­آوری گردید. داده­های جمع‌آوری‌شده در محیط نرم‌افزاری Smart Pls با اعمال آزمون­های مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی با توجه به فرضیات تحقیق، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. در این تحقیق رابطه عملکرد بازارچه­های مرزی بر وضعیت اقتصادی و امنیت بررسی شد. درنهایت مشخص گردید که عملکرد بازارچه­های مرزی اثر معنادار و مثبتی بر امنیت و وضعیت اقتصادی دارد، همچنین نقش متغیر وضعیت اقتصادی به‌عنوان متغیر میانجی تائید گردید.

کلیدواژه‌ها