بررسی آثار اقتصادی- اجتماعی جنگ تحمیلی عراق بر روند مهاجرت در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی علوم تحقیقات تهران

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در طول جنگ هشت‌ساله عراق علیه ایران تعداد 16 استان و جمعیتی برابر 26 میلیون نفر از ایرانیان در معرض بمباران عراق بودند. ضمن اینکه از آغاز تا پایان جنگ، بالغ‌بر 127 شهر موردتهاجم قرار گرفتند. شهرآبادان با بیش از یک هزار و هفده بار، بیش از همه موردتهاجم واقع شد که درواقع این تعداد معادل 3/21 درصد از کل مجموع حملات به کلیه شهرهای کشور است. شهر اهواز با 316 بار حمله و 6/6 درصد از کل حملات به شهرها در درجه دوم قرارگرفته و سپس دزفول 241 تهاجم یا 1/5 درصد از کل حملات را تحمل کرده است. درواقع تأثیرگذاری بمباران‌ها بر استان خوزستان و مردم آن و وقوع مهاجرت از این استان در سال‌های جنگ تحمیلی قابلیت بررسی بیشتر و تحقیق گسترده­تر را دارد. لذا این مقاله با بررسی جنگ ایران و عراق و آسیب‌های وارده بر مردم و همچنین صدمات وارده به زیرساخت‌ها، به بررسی پیامدهای اقتصادی- اجتماعی جنگ تحمیلی عراق بر روند مهاجرت در استان خوزستان پرداخته است.
روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی و نوع تحقیق نیز کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق علاوه بر اسناد و مدارک مکتوب، مصاحبه و پرسشنامه است. در این تحقیق 6 فرضیه در نظر گرفته شد. یکایک فرضیات بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از پاسخ پرسشنامه‌ها موردبررسی و تحلیل قرار گرفت و درنهایت مشخص شد که خرابی‌های جنگ و تخریب ساختمان‌ها بیشترین تأثیر را بر مهاجرت از استان خوزستان در سال‌های جنگ تحمیلی داشت. درواقع 3/56 درصد تغییرات در میزان مهاجرت قابل استناد به خرابی‌های جنگ و تخریب ساختمان‌ها و کارخانجات و پالایشگاه‌ها و مراکز صنعتی و اقتصادی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the socio-economic impacts of Iran-Iraq war on immigrance trend in Khouzestan Province

نویسندگان [English]

  • Reza JahanFar 1
  • Mohsen Moradian 2
1 PHD student in Sociolocy, Islamic Azad University Science and Research
2 Faculty member of Supreme National Defence University
چکیده [English]

During the 8 years of Iran-Iraq war, there were 26 million Iranian in 16 provinces of the country under Iraq army bombings. Besides 127 cities were attacked during the war. Abadan city with 1017 times equaling 21.3 percent of all attacks, was the most attacked city. Ahwaz and Dezful cities with 316 and 241 attacks ranked second and third on this matter. The impact of these attacks to Khouzestan on migration from this province during the war is a subject of concern. This paper aims to study the socio-economic impacts of Iran-Iraq war on migration from khouzetan province. The method of research is descriptive and the type of it is applicable. The data gathering tool in this research are documents, interviews and questionnaires. There are six hypothesis in this study which were analayzed by the answers captured from the questionnaires. Results show that the destruction of buildings and infrastructures had the most impact on migration. In fact 56.3 percent of the whole migrations were due to this factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socio-Economic Impacts
  • Iran-Iraq War
  • Migration
  • Khouzestan Province