بررسی آثار اقتصادی- اجتماعی جنگ تحمیلی عراق بر روند مهاجرت در استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی علوم تحقیقات تهران

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در طول جنگ هشت‌ساله عراق علیه ایران تعداد 16 استان و جمعیتی برابر 26 میلیون نفر از ایرانیان در معرض بمباران عراق بودند. ضمن اینکه از آغاز تا پایان جنگ، بالغ‌بر 127 شهر موردتهاجم قرار گرفتند. شهرآبادان با بیش از یک هزار و هفده بار، بیش از همه موردتهاجم واقع شد که درواقع این تعداد معادل 3/21 درصد از کل مجموع حملات به کلیه شهرهای کشور است. شهر اهواز با 316 بار حمله و 6/6 درصد از کل حملات به شهرها در درجه دوم قرارگرفته و سپس دزفول 241 تهاجم یا 1/5 درصد از کل حملات را تحمل کرده است. درواقع تأثیرگذاری بمباران‌ها بر استان خوزستان و مردم آن و وقوع مهاجرت از این استان در سال‌های جنگ تحمیلی قابلیت بررسی بیشتر و تحقیق گسترده­تر را دارد. لذا این مقاله با بررسی جنگ ایران و عراق و آسیب‌های وارده بر مردم و همچنین صدمات وارده به زیرساخت‌ها، به بررسی پیامدهای اقتصادی- اجتماعی جنگ تحمیلی عراق بر روند مهاجرت در استان خوزستان پرداخته است.
روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی و نوع تحقیق نیز کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق علاوه بر اسناد و مدارک مکتوب، مصاحبه و پرسشنامه است. در این تحقیق 6 فرضیه در نظر گرفته شد. یکایک فرضیات بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از پاسخ پرسشنامه‌ها موردبررسی و تحلیل قرار گرفت و درنهایت مشخص شد که خرابی‌های جنگ و تخریب ساختمان‌ها بیشترین تأثیر را بر مهاجرت از استان خوزستان در سال‌های جنگ تحمیلی داشت. درواقع 3/56 درصد تغییرات در میزان مهاجرت قابل استناد به خرابی‌های جنگ و تخریب ساختمان‌ها و کارخانجات و پالایشگاه‌ها و مراکز صنعتی و اقتصادی بود.

کلیدواژه‌ها