روشها و منابع تأمین مالی جریان تروریستی داعش و راهکارهای مقابله با آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش سیاست‌گذاری بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه و بودجه دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جهان کنونی  که حساسیت ویژه‌ای در سطوح مختلف جوامع بشری و افکار عمومی مردم جهان پیداکرده است، موضوع تروریسم می‌باشد. هدف پژوهش حاضر شناخت روش‌ها و منابع تأمین مالی جریان تروریستی داعش و راهکارهای مقابله با آن‌ها است. بدین منظور پس از بررسی ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه با خبرگان دوازده روش تأمین مالی شناسایی و با استفاده از تکنیک TOPSIS و AHP اولویت‌بندی گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر متخصصین مسائل مربوط به امنیت منطقه غرب آسیا و به‌خصوص آشنا به تحرکات گروه‌های تروریستی منطقه هستند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دولت‌های حامی، منابع نفتی و گازی و دریافت کمک‌های مالی به ترتیب مهم‌ترین منابع برای تأمین منابع مالی داعش به‌منظور بقا و ادامه فعالیت­ها می‌باشد. همچنین در پایان این پژوهش پیشنهاد‌های کاربردی در دو سطح داخلی و بین‌المللی برای مبارزه غیرمستقیم با این گروه تروریستی در قالب ارائه مدل و گام‌هایی آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) Methods and resources of financing and practices to confront with it

نویسندگان [English]

  • Mirhassan Ghavami 1
  • Mohammad Reza Daneshvar Deylami 2
  • Amirreza Ghozzati 3
1 Faculty member of Allameh Tabataba’i University, Tehran.
2 PhD Student, Allameh Tabataba’i University, Tehran
3 Master of Plan & Budget, Imam Hossein Comprehensive University
چکیده [English]

One of the most important concerns of the present world is the subject of terrorism that has found a special sensitivity at various levels of human societies and public opinion in the world. The purpose of this research is recognition of ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) Methods and resources of financing and practices to confront it. For this purpose, After reviewing the research literature and interviewing with experts, twelve financing methods have been identified and prioritized with using TOPSIS and AHP techniques. The statistical population of this study are experts in security issues in the West Asian region and are particularly familiar with the movements of the terrorist groups in this region. The research results indicate that sponsoring governments, oil and gas resources, and receiving financial assistance are the most important sources for financing ISIS in order to survive and continue their activities. Also, at the end of this study, practical proposals have been presented at both the domestic and international levels for indirect campaigning against this terrorist group in the form of model presentation and steps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Terrorism
  • ISIS (Islamic State of Iraq and Syria)