روشها و منابع تأمین مالی جریان تروریستی داعش و راهکارهای مقابله با آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش سیاست‌گذاری بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه و بودجه دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جهان کنونی  که حساسیت ویژه‌ای در سطوح مختلف جوامع بشری و افکار عمومی مردم جهان پیداکرده است، موضوع تروریسم می‌باشد. هدف پژوهش حاضر شناخت روش‌ها و منابع تأمین مالی جریان تروریستی داعش و راهکارهای مقابله با آن‌ها است. بدین منظور پس از بررسی ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه با خبرگان دوازده روش تأمین مالی شناسایی و با استفاده از تکنیک TOPSIS و AHP اولویت‌بندی گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر متخصصین مسائل مربوط به امنیت منطقه غرب آسیا و به‌خصوص آشنا به تحرکات گروه‌های تروریستی منطقه هستند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دولت‌های حامی، منابع نفتی و گازی و دریافت کمک‌های مالی به ترتیب مهم‌ترین منابع برای تأمین منابع مالی داعش به‌منظور بقا و ادامه فعالیت­ها می‌باشد. همچنین در پایان این پژوهش پیشنهاد‌های کاربردی در دو سطح داخلی و بین‌المللی برای مبارزه غیرمستقیم با این گروه تروریستی در قالب ارائه مدل و گام‌هایی آورده شده است.

کلیدواژه‌ها