ارزیابی ریسک‌های اقتصادی-امنیتی صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله به کشورهای هند، پاکستان و ترکیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق(ع)

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

وجود منابع عظیم گاز طبیعی در کشور در کنار تقاضای روزافزون گاز طبیعی به‌عنوان یک سوخت فسیلی پاک، مطالعات مربوط به حوزه صادرات گاز طبیعی با رویکردهای گوناگون را به امری ضروری بدل کرده است. در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن وضعیت انرژی سه کشور هند، پاکستان و ترکیه، شرایط صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله به این کشورها بررسی شد. در این راستا ریسک‌های اقتصادی- امنیتی مربوط به صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله شناسایی و سپس با ارائه شاخص‌های کمی، هریک از این ریسک‌ها برای کشورهای موردمطالعه محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند. درنهایت با محاسبه شاخص کلی ریسک‌های موجود، کشور ترکیه با کمترین ریسک (519/0) به‌عنوان اولویت صادراتی جمهوری اسلامی ایران تعیین شد. هند (67/0) و پاکستان (677/0) به ترتیب اولویت‌های دوم و سوم تعیین شدند.

کلیدواژه‌ها