دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، اسفند 1401، صفحه 9-137 
تحلیل نقش جنگ بر امنیت غذایی در کشورهای منتخب جهان

صفحه 9-27

علیرضا کرباسی؛ بهاره زندی دره غریبی؛ هنگامه هندی زاده