نویسنده = مهدی ریاضی
آینده گروه بریکس و تأثیر راهبردی آن بر نظم پولی و مالی جهان

دوره 8، شماره 29، آذر 1402، صفحه 123-152

حسین احمدی؛ مهدی ریاضی


بررسی الگوهای مختلف تامین مالی در بخش دفاعی کشور و ارائه الگوی مناسب

دوره 6، شماره 20، شهریور 1400، صفحه 101-121

مهدی ریاضی؛ اشکان بذرافکن