تأثیر معیارهای حسابداری سرمایه انسانی بر بهره‌وری سرمایه انسانی در نیروهای مسلح (مورد مطالعه یگان‌های استان خراسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 پژوهشگر دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، گروه منابع و اقتصاد دفاع

3 کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه فردوسی مشهد.

4 دانشجوی دکتری اقتصاد راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی معیارهای حسابداری سرمایه انسانی و نقش آن در بهره­وری سرمایه انسانی نیروهای مسلح انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مسئولین بخش نظامی از جمله فرماندهان، کارشناسان و افسران واحدهای معاونت طرح، برنامهو بودجه و معاونت مالی نیروهای مسلح استان خراسان رضوی می باشد. با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده، تعداد 58 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جمع­آوری داده­ها بر اساس پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم­افزار SPSS و SmartPLS در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق در مورد تأثیر معیارهای حسابداری سرمایه انسانی بر بهره­وری سرمایه انسانی حاکی از این است حسابداری سرمایه انسانی و ابعاد آن بر بهره­وری سرمایه­های انسانی نیروهای مسلح تأثیرگذار بوده است. تأثیر حسابداری سرمایه انسانی (69/0)، معیار جذب و استخدام (54/0)، معیار آموزش (63/0)، معیار حفظ و نگهداشت (20/0)، معیار پاداش و جبران خدمات (59/0)، معیار مشارکت (44/0) و معیار مدیریت عملکرد (50/0)، بوده است. در نهایت، پیشنهاد می­شود تا مسئولین و سیاست­گذاران نیروهای مسلح با توجه به اهمیت حسابداری سرمایه انسانی، نگاه ویژه­ای در جهت تقویت معیارهای مطرح شده آن داشته و ارزش سرمایه­های انسانی واحدهای خود را بالا ببرند تا این سرمایه­ها، بهره­وری بالاتری را برای سازمان به ارمغان بیاورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of employing human capital accountancy principles on the efficiency of armed forces’ human capital (case study: Khorasan Razavi regiments)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Riazi 1
  • Samad Fathi 2
  • Javad Oradi 3
  • Ahmad Ali shokoh 4
1 PhD in Production and Operations Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Researcher in Supreme National Defense University
3 Master degree of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad.
4 PhD student in Strategic Economics, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This paper examines the application of the principles of human resources accountancy in increasing the efficiency of armed forces’ human capital. The statistical population of this paper include; employees of the military sector including commanders, experts and officers in project administration adjutancy, budgeting and planning, and the adjutancy of finance for Khorasan Razavi’s armed forces. Through employing a simple randomised sampling method 58 personnel were selected for the survey. Data collection, as well as, descriptive and inferential analysis was done using SPSS and Smart PLS softwares. In doing so, as regards to the objective of this study, this paper finds the employment of the principles of human resources accountancy in the armed forces positively efficacious for increasing efficiency; the influence of human resources accountancy (0/69), recruitment and employment criteria (0/54), educational criteria (0/63), maintenance and retention (0/20), rewards and compensation criteria (0/59), cooperativeness criteria (0/44) and operational management criteria (0/50). In conclusion, considering the significance of human resources accountancy, this paper proposes to the authorities and policymakers of the armed forces to take a special consideration in employing the discussed principles for the purpose of increasing the efficiency of the armed forces’ human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources accountancy
  • efficiency of human capital
  • Armed forces