بررسی الگوهای مختلف تامین مالی در بخش دفاعی کشور و ارائه الگوی مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، خوزستان، ایران.

چکیده

تأمین و مدیریت صحیح منابع مالی بخش دفاعی کشور، یکی از نکات کلیدی است که باید به آن توجه ویژه کرد؛ زیرا باعث توانمندسازی نیروهای دفاعی جهت تأمین نیازهای امنیتی مردم می‌شود. تحقیق حاضر از دو بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول تحقیق، مطالعاتی که به بررسی الگوهای مختلف تأمین مالی بخش دفاع (صکوک، خرید دین و مرابحه، بازار سرمایه، سندیکایی و مشارکتی، وقف، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تجربه کشورهای منتخب)، پرداخته‌اند، مورد بررسی قرار گرفتند، و در بخش دوم تحقیق بر اساس مقایسات زوجی این الگوها با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی (FAHP)، به تعیین الگوی مناسب از میان الگوهای ذکر شده پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از میان 7 الگوی ذکر شده (صکوک، خرید دین و مرابحه، بازار سرمایه، سندیکایی و مشارکتی، وقف، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تجربه کشورهای منتخب)، الگوی مبتنی بر بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش دفاعی در رتبه اول قرار دارد و نسبت به دیگر الگوها مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

valuating Competing Financing Options for the Iranian Defense Sector and provide a suitable pattern

نویسندگان [English]

  • Mahdi Riazi 1
  • Ashkan Bazrafkan 2
1 PhD in Production and Operations management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in Monetary Econimics, Faculty of Economics and Sciences, Shahid Chamran University, Khuzestan, Iran
چکیده [English]

Proper provision and management of financial resources of a country's defense sector is of crucial importance for maintaining national security. The present paper is divided to two parts: In the first, the paper reviews different methods of financing for the defense sector (including sukuk, debt purchase, murabaha, capital markets, syndicates and partnerships, endowments, venture capital funds, as well as specific experimental models deployed by selected countries. In order to determine the most appropriate financing methods _among the above-mentioned options_ in the second part this paper turns to paired comparisons options using the Fuzzy Hierarchical Method (FAHP). The results indicate that among the 7 mentioned methods (sukuk, purchase of debt and Murabaha, capital market, syndicate and partnership, endowment, venture capital funds and specific experimental models deployed in selected countries), the capital market-based model ranks first and is therefore considered to be the most appropriate for financing the defense sector.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing Pattern
  • Defense Section
  • FAHP