بررسی تأثیر بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار بر تأسیس بنگاه-های کوچک و متوسط کشور در راستای تحقق پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

امروزه اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط تولیدی بیش از پیش برجسته شده است، چرا که این کسب و کارها سهم بسزایی در تولید ناخالص کشورها ایفا نموده و به نحوی موتور محرکه اقتصاد محسوب می شوند. بررسی­های صورت گرفته نشان می­دهد که یکی از عمده­ترین عواملی که می­تواند در راه اندازی و تداوم عملکرد مطلوب کسب و کارهای کوچک و متوسط نقش ویژه­ای ایفا کند، توسعه و بهبود محیط کسب و کار است.
از این رو هدف این پژوهش شناسایی تأثیر بهبود شاخص های محیط کسب و کار بر راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد. با توجه به این موضوع، در این ﭘﮋوﻫﺶ در بخش کیفی از ابزار مصاحبه و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها بهره برده شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از کدگذاری و در بخش کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart Pls استفاده گردید.
نتایج پژوهش نشان داد که شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای کسب و کار، دسترسی به برق، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، امنیت سرمایه گذاری، سطح فساد، دسترسی به اطلاعات، رقابت پذیری، تحریم، تعاملات بین­المللی، سرمایه خارجی، تورم، مداخلات دولت، هماهنگی بین سازمان ها و خروج نخبگان تأثیر معناداری بر راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط داشته­اند. این تحلیل نتوانست تأثیر بین شاخص های ثبت مالکیت، ورشکستگی و فضای مجازی بر راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط را تأیید نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Improving Business Environment Indicators on the Development of Small and Medium Enterprises

نویسندگان [English]

  • Mahdi Riazi 1
  • Reza Bahraini 2
1 PhD in Production and Operations management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Student in Marketing Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

In current economic environment small and medium-sized manufacturing businesses - due to the significant role these businesses play as the driving force behind GDP - have assumed greater importance. Current studies indicate that improving business environment is a crucial factor behind incentivizing the establishment and development of new businesses, as well as, facilitating the optimal performance of such businesses.
This paper seeks to identify the effects of improving business environment indicators on starting small and medium-sized businesses in order to provide solutions for eliminating barriers to production.
By utilizing survey methods and a questionnaire, the paper seeks to evaluate the extent and manner of the impact of identified factors on the establishment of small and medium businesses. The subjects and the statistical population of this study in qualitative sections includes academics in the fields of management, economics, and business, as well as industry experts, including senior managers of small and medium businesses. For analyzing the data gathered, the paper relies on coding methods for the qualitative component of the study, and structural equation modeling method with a partial least squares approach (with the help of Smart PLS software) for the quantitative component of this study. Based on this analysis, the paper ends with providing some practical solutions to ease the establishment and improving the performance of small and medium enterprises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SMEs
  • business environment
  • business start-up indicators